Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Kõszeghy Béla;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111NK, GGTPU212NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A mûszaki menedzser szakos hallgatók elsajátítsák mindazokat az modern innováció elméleti és gyakorlati módszereket, amelyekkel egy vállalat versenyképesség fejlesztésének innováció tervezési és megvalósítási folyamatai a vezetés számára hatékonyan alkalmazhatók, azzal a fõ céllal, hogy a vállalati menedzsment döntések a fejlesztések oldaláról megalapozottak, eredményorientáltak legyenek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Órák rendszeres látogatása. Két esettanulmány határidõre történõ beadása. 13. héten ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az innováció menedzsment feladatai, vállalati szerepe
2. Mûszaki fejlesztési stratégia és politika és taktika. Csúcstechnológiák.
3. Termékpolitika, termékstratégia, termékszerkezet. Mûszaki fejlesztés költségeinek típusai, kutatás-fejlesztés tevékenységet végzõk finanszírozása.
4. Vállalati kutatóhelyek. Innovációval foglalkozó pénzintézetek szolgáltatásai. K+F tevékenység pénzügyi forrásai. Új megoldások védelme. Hogyan értékesítsük az innováció és mûszaki fejlesztés eredményeit?
5. Beruházások innovációja. Az innovációs folyamatok tervezése
6. Az innovációs magatartás megvalósításának hatékony lépései
7. Az innovációs magatartás megvalósítási hatékonyságának értékelõ eljárásai
8. Életgörbe, életciklus innovációk
9. Operatív és taktikai innovációk. Hogyan szerezzünk információt az innovációhoz.
10. Az innováció menedzsment gazdaságtana
11. Az innovációs rendszerek komplexitása, menedzsment különösségek. Külföldi tõkebefektetések és a nemzeti innovációs termelési rendszerek. Várható eredmények elõzetes kvalitatív felmérése.
12. Minõség- innováció menedzsment
13. A hatékony innovációs magatartás ajánlásai. Transznacionális társaságok stratégiai döntései és a nemzeti technikai fejlõdés. Külföldi mûködõtõke hatása a K+F-re és az innovációra Magyarországon
14. Külföldi mûködõtõke befektetés hatása az export technológia szerkezetére nemzetközi összehasonlításban. Innovációs példák, tematikák, tanulságok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Az elõadásokon elhangzott anyag.
Ajánlott irodalom: Kasza Jenõ-Lehotai László: Menedzsment alapjai. BMF 2004. (lemezen megkapják a hallgatók)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5 szerint