Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Dr. Deák Zsuzsanna;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy oktatásának fõ célja a vállalatok (cégek) gazdálkodási tevékenységének irányításához szükséges legfontosabb ismeretek áttekintése,
egyidejûleg
azon készségek fejlesztése, melyek a gazdálkodás összefüggéseinek átlátásához, a gazdálkodás irányítása szemszögébıl felmerülõ döntés-elõkészítési
információk megszerkesztéséhez, valamint a döntéshozatali szempontok feltérképezéséhez szükségesek. A gazdálkodás részterületein átívelõ látás- és
szemléletmódot alkalmaz. Nagy súlyt helyez az elmélet és a gazdálkodási gyakorlat összefüggéseinek bemutatására, a különbözõ számítási és
becslõmódszerek sokoldalú elemzésére. Központi problémája a gazdasági megtérülési követelmény különbözõ dimenziókban történõ értelmezése és
teljesülésének vizsgálata.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vezetõi gazdaságtan célja és módszere, A vállalati nyereségérdekeltség a vállalat értéke, Befektetés – megtérülési követelmény Befektetés – megtérülési követelmény
2. Beruházás gazdaságossági számítások Belsõ megtérülési ráta A tõkeszerkezet hatása a cég kockázatára és piaci értékére Költségek
3. Költségek II. Termékgazdaságosság és árak I Termékgazdaságosság és árak II.
4. Termékgazdaságosság és árak III. Munkaidõ kihasználás mutatói Hatékonyság, és a termékszerkezet-változás jellemzõi A költségszámításon alapuló döntések
 
Kötelező irodalom: Dr. Illés Mária: Vezetõi gazdaságtan Kossuth Kiadó: 2008
Kadocsa György: Fejezetek a Vezetõi gazdaságtanból 2013. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Francsovics Anna: Controlling – Elmélet és módszertan 2008