Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Gyarmati Gábor; Dr. Gyarmati Gábor; Dr. Gyarmati Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók a legfontosabb közgazdasági elmélet és módszertan döntésorientált megközelítésû gyakorlati alkalmazására készülnek fel, megismerve a
legfontosabb
piacgazdasági kategóriákat, mûködési sajátosságaikat, kiemelve az egyéni, vállalati döntésekkel a kapcsolatukat. Az elõadásokon a vezetõi döntéseket
alátámasztó, segítõ módszerekkel való ismerkedés történik, a gyakorlatokon különbözõ üzleti szituációk megoldása valósul meg, amely magába foglalja
az
esetpéldák feldolgozását, gyakorlati kalkulációk, modell számítások elkészítését.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítése kollokvium jegy megszerzésével valósul meg. A NEPTUN-ban található Üzleti gazdaságtan vázlatok és választható témalista alapján
egyéni
feladatok megoldása a követelmény.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Üzleti vállalkozás - gazdasági tevékenység
Gyakorlat: Magyarországi vállalati struktúra, jellemzése (KSH adatbázis alapján)
2. Elõadás: Vállalkozás elméletek
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák)
3. Elõadás: Termékpálya, értéklánc
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák) - számítási feladatok I.
4. Elõadás: Költség, önköltség - költséggazdálkodás
Gyakorlat: Gazdasági rendszer alapfogalmak (TÉ, ktg, eredmény kategóriák, fedezet) - számítási feladatok II.
5. Elõadás: Vállalati környezet és vállalati döntések
Gyakorlat: Környezet elemzési módszerek (PEST, PESTEL, STEEP) szerepe
6. Elõadás: Versenykörnyezet hatása az egyéni vállalati döntésekre
Gyakorlat: Termékpálya, termékszerkezet értelmezése a kkv szektorban
7. Elõadás: Vállalati erõforrások, tulajdonságok
Gyakorlat: Egyéni feladat, témaválasztás, esettanulmány
8. Elõadás: Tárgyiasult erõforrások - mûködés feltételrendszer kapcsolata I.
"Gyakorlat: Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (beruházás, üzemfenntartás) I.
Cost and profit analysis
"
9. Elõadás: Tárgyiasult erõforrások - mûködés feltételrendszer kapcsolata II.
Gyakorlat: Tárgyi eszközgazdálkodási feladatok (termelési szerkezet és beruházás kapcsolódások) II.
10. Elõadás: Nem tárgyiasult erõforrások - mûködés feltételrendszer kapcsolata I. (humán erõforrás, innováció)
Gyakorlat: Prezentáció I.
11. Elõadás: Nem tárgyiasult erõforrások - mûködés feltételrendszer kapcsolata II. (információ), szerepe a stratégiában
Gyakorlat: Prezentáció II.
12. Elõadás: Stratégiaalkotás (sajátosságai a kkv-k esetében)
Gyakorlat: Vállalati stratégiák - esettanulmány
13. Elõadás: Társadalmi szerep, társadalmi felelõsségvállalás, üzleti etika
Gyakorlat: Prezentáció III.
14. Elõadás: Vállalati tevékenységek - gazdálkodás
Gyakorlat: Prezentáció IV.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés összetevõi:
• Írásbel vizsgadolgozat: 50 pont
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont (A félévközi opcionális feladatokkal +10 pont szerezhetõ.)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga formája írásbeli vizsga, amit kiegészít egy egyéni téma esszészerû kidolgozása és prezentálása.
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag -elõadások vázlata (ppt)
Kaplan, R. S. – Atkinson, A. A.: Vezetõi üzleti gazdaságtan. Panem Business Kft., E-book Budapest, (ill. papír: 2003 (ISBN 963 545 375 2))
Ajánlott irodalom: Anthony, R. N.–Govindarajan, V.: Menedzsmentkontroll-rendszerek. Panem Könyvkiadó Kft., Budapest, 2009 (ISBN 978-963-545-512-6); Turèeková,N. –
Svetlanská,
T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University Studies Grant No.
61200004.
109. p; Sadov, R. - Takács-György, K. (2016): Selected chapters from Strategic Management. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University
Studies
Grant No. 61200004. ISBN 978-80-552-1509-9. 86. p; Takácsné György K, Takács I (2014): Jellemzõ-e a stratégiai gondolkodás az Észak-magyarországi
régió kkv-
szektorában?. Competitio 13:(1) pp. 88-100.
Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Figyelõ, Heti Világgazdaság, Vezetéstudomány, Competicio, Harvard Business Press) elõadásokon ajánlott
cikkei.