Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Dr. Kárpáti-Daróczi Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Szervezetben, csoportban való mûködés alapelveinek, valamint az alapvetõ vezetõi kompetenciáknak bemutatása és csoportos szimulációk segítségével
történõ gyakorlati adaptálása.

Tematika: A hallgatók önmaguk alaposabb megismerése után a csoportok mûködését és belsõ dinamikáját vizsgálják. Áttekintik a vezetõi szerepeket és
funkciókat, a hatalom forrásait és betekintést nyernek a motiváció folyamatába is. Megismerkednek a szervezeti és nemzeti kultúra egyénekre és
szervezetekre gyakorolt hatásával. Kommunikációs, konfliktuskezelési és stressz menedzsment módszereket tanulnak, valamint személyre szabott
stratégiát dolgoznak ki az érzelmi munkát igénylõ helyzetek kezelésére. A hatékony idõgazdálkodás alapjainak elsajátítása során saját életstratégiát
dolgoznak ki.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Csoportban mûködés, csapatmunka
2. Vezetõi készségek, hatalom a szervezetben
3. Konfliktuskezelés, kommunikációs készségek
4. Motiváció
5. Kultúra, empátia
6. Idõgazdálkodás, személyes életstratégia
7. Hallgatói prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Értékelés az évközi teljesítmény és az év végi prezentáció alapján. Pótlás lásd TVSZ.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK Kerszöv, 2001
Tóth-Bordásné Marosi Ildikó, Bencsik Andrea: Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje, UNIVERSITAS GYÕR Nonprofit Kft., 2012
Ajánlott irodalom: Elliot Aronson: A társas lény, Akadémiai Kiadó, 2008