Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Drimál István;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásszervezõ szakirány és a GSVSG11GNC tárgy felvétele
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: szervezetben, csoportban való mûködés alapelveinek, valamint az alapvetõ vezetõi kompetenciáknak bemutatása és csoportos
szimulációk
segítségével történõ gyakorlati adaptálása.
Tematika: A hallgatók önmaguk alaposabb megismerése után a csoportok mûködését és belsõ dinamikáját vizsgálják. Áttekintik a vezetõi
szerepeket és
funkciókat, a hatalom forrásait és betekintést nyernek a motiváció folyamatába is. Megismerkednek a szervezeti és nemzeti kultúra egyénekre
és
szervezetekre gyakorolt hatásával. Kommunikációs, konfliktuskezelési és stressz menedzsment módszereket tanulnak, valamint személyre
szabott
stratégiát dolgoznak ki az érzelmi munkát igénylõ helyzetek kezelésére. A hatékony idõgazdálkodás alapjainak elsajátítása során saját
életstratégiát
dolgoznak ki.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
feladat, csoportmunka, esszé, prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kreativitást elõsegítõ (brainstorming) technikák
2. Önkép, önértékelés, fejlõdés
3. Csoportban mûködés, csapatmunka
4. Vezetõi készségek
5. Hatalom a szervezetben
6. Motiváció
7. Szervezeti, nemzeti kultúra
8. Kommunikációs készségek
9. Érzelmi munka
10. Konfliktuskezelés
11. Stressz menedzsment
12. Idõgazdálkodás
13. Személyes életstratégia
14. Hallgatói prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy kialakításának módszere: évközi teljesítmény és az év végi prezentáció alapján
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK Kerszöv, 2001
Tóth-Bordásné Marosi Ildikó, Bencsik Andrea: Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje, UNIVERSITAS GYÕR Nonprofit Kft., 2012
Ajánlott irodalom: Elliot Aronson: A társas lény, Akadémiai Kiadó, 2008