Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia; Dr. Kárpáti-Daróczi Judit;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozás gazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a vállalati stratégia eszköztárát, képet kapjanak a stratégiai tervezés fontosságáról és az elsajátított
ismeretek
segítségével képesek legyenek aktívan részt venni a stratégiai menedzsment folyamatában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy kiselõadás a félév elején kiosztott témából (az értékelés 40%-át adja)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Stratégia alapjai, történeti áttekintés
2. A stratégiai tervezés rendszere.
3. Külsõ környezet vizsgálata (PESTEL, Porter)
4. Vállalatok alapvetõ felépítése, belsõ tényezõk
5. Stakeholder szemlélet - vállalati felelõsség
6. Probléma és célfa, vállalati misszió és vízió
7. SWOT módszer és Porter üzleti stratégia modellje
8. Logikai keretmátrix
9. Termékéletgörbe, vállalati portfólió
10. BSC
11. Nemzetközi trendek a SÜTI-ben
12. Stratégiai akciók és változásvezetési stratégiák
13. Üzleti terv fogalma, felépítése, funkcionális stratégiák
14. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga (fogalmak, teszt, példák)
A vizsgajegy két részbõl tevõdik össze. 60% az írásbeli vizsga eredménye 40% a félévközi munka alapján elért eredmény. Érvényes vizsgához minimum 50%-
os teljesítmény szükséges
 
Kötelező irodalom: Balaton Károly - Tari Ernõ: Stratégiai és üzleti tervezés - Stratégia, tervezés, módszerek – Akadémiai Kiadó 2014
Ajánlott irodalom: Jelen Tibor – Mészáros Tamás: Tervezés – Bologna Tankönyvsorozat AULA 2008.
Barakonyi Károly - Stratégiaalkotás I. Stratégiai tervezés - Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002