Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szervezetfejlesztés elméletének és gyakorlatának bemutatása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Írásbeli dolgozatot kell készíteni a vizsgára bocsátás feltételéül valamelyik tematikai egység anyagából. Ez szóközök nélkül számolva legalább
20.000 karakter legyen (kb. 8-10 oldalnyi), amelyhez legalább 10 szakirodalmat kell szakszerűen felhasznál (szövegközi hivatkozás +
irodalomjegyzék). A felhasznált irodalmak között legyenek angol nyelvűek is. (Wikipédia-szócikk felhasználása, napilapok, index.hu-szerű írások nem
számítanak bele a tíz szakirodalmi forrásba.)

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szervezetek. A szervezet szervezése. Célkitűzés és stratégia-alkotás

2. Szervezet-tervezés. Folyamat-tervezés. Munkaszervezés, feladattervezés

3. Egyén a szervezetben. A személy megismerése. Tanulás, tanulás-elméletek. Egyhurkos, kéthurkos tanulási folyamatok. Motivációk és attitűdök, értékek és bizalom a szervezetben. Személyiség, személyközi viszonyok


4. Csoportok a szervezetben. Kommunikáció, stressz; hatalom, vezetés, döntés a szervezetekben. Kontroll a szervezetekben

5. Kontingenciaelmélet. A környezeti hatások a szervezetekre. Kulturális hatások a szervezetekre. A szervezeti kultúra. Szervezetfejlesztés: szervezeti változások és szervezeti konfliktusok

 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy az esszéisztikus írásbeli vizsga eredménye lesz. Óralátogatás TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A tantárgyból szerzett jegy az év végi írásbeli vizsgán alakul ki.
 
Kötelező irodalom: oktatói jegyzetek
Bakacsi Gyula (2001): Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-Kerszöv, Budapest.
Csepeli György (2015): A szervezkedő ember. A szervezeti élet szociálpszichológiája. Kossuth Kiadó, Budapest.
Tóth-Bordásné Marosi Ildikó & Bencsik Andrea (2012): Szervezeti magatartás avagy a bizalom ereje. Universitas Győr Nonprofit Kft., Győr.
Ajánlott irodalom: Dobák Miklós & Antal Zsuzsanna (2015., utánny.): Vezetés és szervezés. Szervezetek kialakítása és működtetése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
Rudas János: Delfi örökösei. Lélekben otthon Kft., Budapest, cop. 2007. [7.kiadás]
Rudas János: Javne örökösei. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, cop. 2011. [2., bőv.kiadás]