Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Fenyvesi István;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11KNC Vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, kereskedelmi és gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem
elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat a 8. és 14. héten
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. elõadás: A kereskedelem helye és szerepe a gazdaságban

gyakorlat: A kereskedelmi vállalkozás fõbb jellemzõi
2. elõadás: A kereskedelem kialakulása és fejlõdése, a kereskedelmi szféra sajátosságai

gyakorlat: Kereskedelmi vállalkozás létrehozásának körülményei és feltételei
3. elõadás: Kereskedelmi formák, értékesítési csatornák

gyakorlat: Kereskedelmi vállalkozás tevékenységeinek és folyamatainak tervezése, elemzése
4. elõadás: Az áru fogalma, jellemzõi, minõsége

gyakorlat: Kereskedelmi vállalkozás szervezetének felépítése és mûködtetése
5. elõadás: Az áruforgalmazás tevékenységei. Beszerzés, készletezés, értékesítés

gyakorlat: Beszerzési, készletezési és értékesítési folyamatok tervezése
6. elõadás: Készletezés, készletgazdálkodás

gyakorlat: Mennyiségek tervezése, készletszámítások
7. elõadás: Értékesítés tevékenységei, szervezete

gyakorlat: Mennyiségek tervezése, készletszámítások
8. elõadás: Vevõkiszolgálás, vevõismeret, ösztönzés

gyakorlat: ZH
9. elõadás: Költségek és árképzés a kereskedelemben

gyakorlat: Költségtervezés és árképzés
10. elõadás: A kereskedelem személyi feltételei

gyakorlat: Erõforrás szükséglet tervezése
11. elõadás: A kereskedelmi tevékenység finanszírozása

gyakorlat: Személyi erõforrások tervezése
12. elõadás: Piaci kapcsolatok, verseny, piacbefolyásolás

gyakorlat: Finanszírozás tervezése
13. elõadás: Külpiaci kapcsolatok, külkereskedelem

gyakorlat: Ismétlés, összefoglalás
14. elõadás: Fogyasztóvédelem

gyakorlat: ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga: rövid írásos beugró + szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Szelecki György: Kereskedelem-gazdaságtan, GATE Mezõgazdasági Fõiskolai Kar jegyzet Gyöngyös 1999
Ajánlott irodalom: Sókiné dr. Nagy Erzsébet:Kereskedelmi vállalkozások gazdaságtana II. kötet Kereskedelmi szakmai ismeretek, Kereskedelm és Idegenforgalmi Továbbképzõ
Kft., Budapest 2000
 
Egyéb segédletek: Kristóf Lajos: Kereskedelmi számítások példatára Mûszaki kiadó 2008