Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. Budai Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni az információs rendszerek tervezésével és üzemeltetésének különféle vonatkozásaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Megismerési folyamat, adat, információ
2. Modellalkotás, a modell jósága
3. Adatmodellezési alapfogalmak
4. Jellegzetes adatszerkezetek
5. A rendundancia és a minimalitás követelménye
6. Tipikus adatmodellezési hibák és gyökereik
7. Az ismeret útja az adattól az információig
8. Üzemeltetési hibák elkerülése: alkalmazási adatszabványok
9. Adatbiztonság
10. Adatvédelem
11. Digitális aláírás
12. Informatikai biztonsági koncepció
13. Globalizációs folyamatok és a szabad szoftver
14. Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Egy zárthelyi dolgozat és a labormunka összevetése alapján.
 
Kötelező irodalom: Halassy Béla: Az adatbáziskezelés alapjai és titkai, IDG Budapest, 1995.
Halassy Béla: Adatmodellezés. Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.
Ajánlott irodalom: részterületenként igény szerint