Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál; Fehér-Polgár Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: Informatika II.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a leendõ szakembereket megismertesse a gazdasági informatika fogalomrendszerével, kialakulásának és fejlõdésének történetével,
továbbá az információtechnológia üzleti célú alkalmazásának lehetõségeivel és sajátosságaival.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8. hét: 1. zárthelyi
14. hét: 2. zárthelyi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati információs rendszerek fejlõdése, információs rendszerek használatát kikényszerítõ külsõ és belsõ tényezõk

Szabad szoftverek, Linux
2. Információs rendszerek típusai és fejlesztése; stratégia és módszertan, saját fejlesztés vs. vásárolt informatikai megoldások

Linux felhasználói alapismeretek
3. Információs rendszerek fejlesztése; rendszerelemzés, üzleti célokon alapuló követelmények meghatározása, adat- és folyamatmodellezés

Szövegszerkesztés
4. Kész rendszerek átadás-átvétele; átvételi tesztek, a tesztelés szintjei és szervezeti háttere

Táblázatkezelés
5. Informatikai projektek sajátosságai; projekt-tervezés és irányítás (Euromethod, PRINCE2)

Táblázatkezelés
6. Vállalati információs rendszer megtérülése (Total Cost of Ownership)

Hálózati ismeretek, hálózati biztonság
7. Vállalati információs rendszerek a gyakorlatban; integrált vállalatirányítási információs (ERP) rendszerek felépítése és funkcionalitása, EDI

Hálótervezés
8. Adatbányászat, OLAP, CRM, SCM, BSC

Zárthelyi
9. Logisztikai szimuláció, CIM, irodaautomatizálás, workflow, hálótervezés, archiválás, intranet és extranet

Termelésközpontú ERP rendszerek sajátosságai, alkalmazói elvárások
10. Szolgáltató vállalatok üzemeltetést támogató és számlázási rendszerei, banki informatikai rendszerek

Törzsadatok az infor:COM-ban (cikktörzs, szállító- és vevõtörzs, kapacitásadatok)
11. Üzleti folyamatok újraszervezése (BPR)

Tranzakció kezelés az infor:COM-ban (vevõi rendelés, beszerzés)
12. Vásárolt üzleti megoldások kiválasztása és bevezetése; kiválasztási szempontrendszer, összehasonlító értékelés, a bevezetés lépései és szervezete, vállalati alap-adatbázisok létrehozása

Anyagszükséglet-, kapacitás-tervezés és gyártási feladatok nyomon követése az infor:COM-ban
13. Információs rendszerek üzemeltetése; problémakezelés, konfigurációkezelés, változáskezelés, kapacitás menedzsment, rendelkezésre-állás menedzsment, outsourcing, ASP (ITIL)

Elõkalkuláció és vezetõi információs igények kielégítése az infor:COM-ban
14. Informatikai- és információbiztonság; ISO 27000-es szabványcsomag, Common Criteria, CoBit

Zárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyak. jegy kialakításának módszere: A zárthelyik felölelik az elõadások és a gyakorlatok anyagát egyaránt. Az elégséges szint eléréshez mindkét zh-t legalább 60%-os szinten kell teljesíteni.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Michelberger Pál: Gazdasági informatika. Fõiskolai jegyzet, BMF, Keleti Károly Gazdasági Kar, 2009,
Óbudai Egyetem, Moodle Keretrendszer, elektronikus változat
Ajánlott irodalom: Hetyei József (szerk.): Vezetõi döntéstámogató és elektronikus üzleti megoldások Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2001.
Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században. Computerbooks, Budapest, 2004.
Hetyei József (szerk.): Pénzintézetek és állami intézmények információs rendszerei Magyarországon. Computerbooks, Budapest, 2002.
Homonnay Gábor: Alkalmazási rendszerek. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Görög Mihály – Ternyik László: Informatikai projektek vezetése. Kossuth Kiadó, Budapest, 2001.
Ward, John: Az információrendszerek szervezési elvei. (angol-magyar kétnyelvû kiadvány) CO-NEX Könyvkiadó Kft, Budapest, 1998.
Tóth Tibor (szerk.): Minõségmenedzsment és informatika. Mûszaki Könyvkiadó és Magyar Minõség Társaság, Budapest, 1999.
Raffai Mária: Információrendszerek fejlesztése és menedzselése. (egyetemi tankönyv), Novadat, 2003.
Csala – Csetényi – Tarlós: Informatika alapjai. Computerbooks, Budapest, 2001.
Wallace, Thomas F. – Kremzar, Michael H.: ERP-vállalatirányítási rendszerek. HVG Kiadói Rt., Budapest, 2006.
Horváth Mátyás- Markos Sándor: Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban – Számítógéppel integrált gyártás. LSI Oktatóközpont, 1996.