Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A Vállalkozás és globalizáció címû kurzus a XXI. század egyik legnagyobb kihívásának, nevezetesen a globalizációnak a vállalkozási környezetet
befolyásoló szerepét több szempont bevonásával elemzi. Elõször a globalizáció jelenségét, eredetét és hatását tárgyalja, majd a világgazdaság
újonnan
kialakuló intézményrendszere, a rohamosan bõvülõ külkereskedelem, a regionalizálódás, a külföldi mûködõtõke jelensége és a multinacionális
vállalatok
világa lesz terítéken, külön elemezve e jelenségeknek a Közép-Kelet-Európai térségben megfigyelhetõ sajátosságait. A kurzus második része
foglalkozik
azokkal a lehetõségekkel és kockázatokkal, amelyekkel a vállalkozások szembesülnek a mai globalizálódó világban.. Elemzésre kerülnek azok az
eszközök, amelyek révén
kormányok és társadalmi intézmények gyakorolnak hatást a cégek közötti gazdasági versenyre. A földrajzi eltérések érzékeltetésére esettanulmányokon
keresztül kerülhet
sor. Végül a kurzus tárgyalja a globalizációs folyamatnak a magyar vállalkozói szférára történõ hatásmechanizmusát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Sikeres, témába vágó TDK-szereplés esetén megajánlott jegy.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Történeti elõzmények, intézmények, paradigmaváltás.
2. Globális problémák: korlátos rendszerben a növekedési lehetõségek is korlátosak, nulla összegû játék.
3. Globális verseny
4. Globális stratégiák
5. Etika
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vagy szóbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Szabó Richard: Vállalkozás és globalizáció 2012 Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer elektronikus jegyzet
Ajánlott irodalom: Csáki György (szerk.): Globalizáció, átalakulás, vállalkozási környezet, Budapest: ÁVF, 2000
Csáki György (szerk.): Globalizáció, átalakulás, vállalkozási környezet, Budapest: ÁVF, 2000
Földes György és Inotai András (szerk.): A globalizáció kihívásai és Magyarország, Budapest, Napvilág, 2001
David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma, Budapest, 1996, Kapu, ISBN: 963-7706-05-4
Helmut Schmidt : A globalizáció , Európa Könyvkiadó 1999
Csath Magdolna: Kiút a globalizációs zsákutcából, Kairosz Kiadó, 2001
Farkas Péter: A globalizáció és fenyegetései, Aula Kiadó 2002
Andor László,Balogh András,Földes György,Gazsó Ferenc, Horváth Gyula: A globalizáció kihívásai és Magyarország , Napvilág Kiadó 2001
Árva László, Diczházi Bertalan: Globalizáció és külföldi tõkeberuházások Magyarországon , Kairosz Kiadó 1998.