Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elősegíteni, hogy a végzett hallgatók a piacgazdasági körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett
is helyt tudjanak állni munkahelyükön. A tárgy segítséget nyújt a vezetői munkakört vállaló mérnököknek, menedzsereknek ahhoz, hogy megismerjék a
vezetőkkel szemben támasztott sokrétű feladatot, rendszerszemléletet, a különféle vezetési módszereket, technikákat, az emberi erőforrással való
gazdálkodás gyakorlati megoldásait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele a 7. és a 13. héten írt zárthelyi dolgozat külön, külön eredményes teljesítése. Órákon való részvétel TVSZ szerint
Aláírás feltétele továbbá elemző házi dolgozat, valamint saját CV elkészítése az utolsó órára
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer.
2. Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlődése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok.
3. Vezetői alkalmasság, vezetői készség. A vezetés funkciói. A vezetőkkel szemben megfogalmazott követelmények.
4. Vezetési stílusok, vezetés jellemzői. Vezetési módszerek. A vezetői ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetői munkában
5. Vezetési stílusok, vezetés jellemzői. Vezetési módszerek. A vezetői ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetői munkában
6. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetői tevékenység
7. I.ZH.
8. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben.
9. A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minőségmenedzsment.
10. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
11. A jövő irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés. Benchmarking.
12. Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány
13. II. ZH.
14. Vezetői továbbképzés. Humánmenedzsment.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH és vizsga feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendők. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhető el. A zárthelyi értékelése következőképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetőség, igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a TVSZ szerint a vizsgaidőszakban az első héten.
 
Kötelező irodalom: Dr. Szüts István.- DR. Bujdosó László: Menedzsment /Digitális tananyag, moodle-n hozzáférhető/
Dr. Kocsis József: Menedzsment műszakiaknak (Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2000).
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körű minőségmenedzsment, 2005.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó,Budapest, 2007
IACOCCA Egy menedzser élete, Gondolat kiadó, Budapest,1988
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelősnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.