Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Fülöp László Oktatók: Dr. Fülöp László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a fogyasztóvédelem legfontosabb kérdéseivel, beágyazva azt az Európai Közösség fogyasztóvédelmi politikájába. Ezen belül
is
a fogyasztóvédelem szûkebb és tágabb értelmezése, fogyasztóvédelmi felügyelõségek helye és szerepe, valamint a fogyasztóvédelmi törvény
megismertetése és az igényérvényesítés szabályainak ismertetése. Elméleti kitekintés keretében megalapozni egy újfajta fogyasztóvédelmi szemléletet
a
mûszaki innováció és a termékek gyártása és értékesítése területén.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2. vagy 3. alkalommal ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fogyasztóvédelem helyes szerepe a magyar és az EU jogrendszerében Az Európai Unió jogharmonizációs irányelvei. Fogyasztóvédelmi szabályozás jelenlegi helyzete a törvények és rendeletek egymásra épülése.
2. Fogyasztóvédelmi szabályozás jelenlegi helyzete a törvények és rendeletek egymásra épülése. A fogyasztóvédelem civil szervezõdéseinek helyzete.
3. A fogyasztóvédelmi törvény részletes feldolgozása, ezen belül: általános rendelkezések.
4. Fogyasztóvédelmi alapjogok az EU és a magyar jog rendszerében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
a hallgatók választása szerint vagy megadott témában otthoni dolgozat készítése minimum 10 gépelt oldalon, vagy írásbeli szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog NOVOTNI Kiadó 2004. ISBN 0489003116688
Boldizs József: Fogyasztóvédelmi kézikönyv Aula Kiadó 1998 ISBN 0489002631885
Ajánlott irodalom: Miskolczi Bodnár Péter, Sándor István: FOGYASZTÓVÉDELMI JOG I. Patrocinium Kiadó, 2016
Miskolczi Bodnár Péter: FOGYASZTÓVÉDELMI JOG II. Patrocinium Kiadó, 2015
Bencsik András: A FOGYASZTÓVÉDELEM KÖZJOGI KERETEI Dialóg Campus Kiadó, 2016
 
Egyéb segédletek: Órai tananyag, elõadáson elhangzottak és az elõadáson elhangzó jogszabályok