Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Michelberger Pál Oktatók: Dr. habil. Michelberger Pál;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók konkrét esettanulmányokon és tudományos felméréseken keresztül ismerjék meg a kisvállalkozások alapításának és mûködtetésének
feltételeit
és gazdasági, politikai, valamint szociális környezetét. A tárgy egyaránt foglalkozik a kisvállalkozások környezetének elemzésével, valamint az
ezekbõl
leszûrt információk cégen belüli hasznosításának lehetõségeivel. A gyakorlatokon aktuális makrokörnyezeti adatok, statisztikák feldolgozásán, ill.
szakirodalmi források áttekintésén túl foglalkozunk Intézetünk és más magyarországi szervezetek kutatási eredményeinek bemutatásával is (pl. Global
Entreprenuership Monitor - PTE, Kisvállalkozás Fejlesztési Központ – Corvinus Egyetem). A gyakorlatorientált képzés segítséget nyújthat azoknak a
hallgatóknak, akik ilyen témában szeretnének diplomamunkát készíteni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy tematikájához kapcsolható max. 15 oldalas házi dolgozat beadása.


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kisvállalkozói szektor makrogazdasági környezete és sajátosságai Magyarországon
2. Kisvállalkozások fejlesztését támogató szervezetek.
3. A kisvállalkozói szektor pénzügyi lehetõségei (hitelek és támogatások).
4. Uniós és más fejlett piacgazdasági tapasztalatok átvétele.
5. Kisvállalkozás fejlõdési szakaszai.
6. Adott vállalkozás és környezetének megítélése.
7. Kisvállalkozás egymásnak ellentmondó megfelelési kényszerei.
8. A vállalkozó személyisége.
9. A vállalkozóvá válás motivációja.
10. Induló kisvállalkozás.
11. A kisvállalkozás üzleti terve
12. Tipikus kisvállalkozói stratégiák.
13. A kisvállalkozás zavarai
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Vecsenyi János: Kisvállalkozások indítása és mûködtetése. 72H.COM Kiadó, 2011

Ajánlott irodalom: Jeffry A. Timmons – Stephen Spinelli: New venture creation (Enterpreunership for the 21st Century). McGraw-Hill, International Edition, 2003
Kadocsa György: A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetõségei. Vállalkozásfejlesztés a XXI. században II.
(tanulmánykötet; szerk.
Nagy Imre Zoltán), Óbudai Egyetem, 2012. pp. 5-99.
Borbás László: The Role of SMEs in the European Enterpreneurship Policy.
in: Management Enterprise and Benchmarking in the 21st century II. 2015. (ed. Pál Michelberger) pp. 71-88.