Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Dr. Berecz József;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Dinamikus, a piaci változások gyors követésére, a válságok kezelésére alkalmas eszközök és módszerek megismertetése, elemzése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Érték, értékteremtés, értékfelhalmozás, értékmegõrzés. Fogyasztói, munkavállalói és résztulajdonosi értékkategóriák, fogalma, alakulása, változása
Hagyományos értékrend, klasszikus szemléletû értékelése. Materiális, immateriális javak értékjellemzõi. Befektetés, kockázat, hozam, haszon, piaci mutatók.
A környezet érték befolyásoló tényezõi. Külsõ: Az állami, a jogszabályi, társadalmi környezet. A partneri, pénzügyi, munkaerõ piaci, kulturális, demográfiai, vallási és infrastrukturális környezet. Belsõ: a vezetõk, a vezetettek szakmai színvonala, a munkakultúra, a hagyományok, minõség, a minõségbiztosítás, a jó hírnév, márka, küldetés, elkötelezettség
2. A vállalati teljesítmény mutatók komplex rendszerének alkalmazása. A teljesítmény prizma
Vállalatértékelési elvek, módszerek. Az osztalékra fókuszáló ( Gordon és MM) modellek.
A gazdasági profit (EVA) modell
3. A részvényesi érték (SHV) modell
A értékelési modellek összehasonlítása.
A komplex közvetlen értéknövelõ módszer, az értékalapú vállalatvezetés (VBM)
4. A vállalat vezetés érték hierarchiája. Az alapkutatás, a gyártmány és gyártásfejlesztés, a
környezet kímélés, a fenntartható fejlõdés, a motiváció és a csapat szellem.
Az értékfelfogás kommunikációja, elfogadtatása.
A növekedés stratégiái. Leányvállalatok alapítása, felvásárlások, egyesülések, az EU lehetõségek kihasználása. Profiltisztítás, profilbõvítés, több lábon állás, új piacok megszerzése
Az észak-amerikai modell
5. A nyugat-európai és a japán modell vizsgálata
A magyar tõzsdei Cégek vizsgálata, jellemzése a részvénypiaci megközelítés alapján.
Értékelés, összefoglaló ZÁRTHELYI DOLGOZAT
Ajánlott irodalom: Becker-Turner-Varsányi-Virág: Értékalapú stratégiák
Copeland-Coller-Murrin: Vállalat-értékelés
Black-Wright-Bahman-Davies: Részvényesi érték
Neely-Adams-Kennerley: Teljesítményprizma
Boda: Tudásmenedzsment Magyarországon
Rappaport: A tulajdonosiérték-szemlélet alkalmazása
Esettanulmányok