Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MNC VAGY GSVVG12MNB Vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A menedzseri tevékenység elsõdleges jellemzõinek, a döntéshozatalnak a támogatása, elméleti és
gyakorlati segítése. A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a döntéselmélet elvi kérdéseit,
részben érintik a döntési modelleket és módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13. hét: Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéselmélet tárgya, módszere, szerepe. A döntés fogalma és csoportosítása

Döntési probléma strukturálása döntési fa alkalmazásával
2. A probléma és a döntés kapcsolata. A probléma rendszerszemléletû közelítése. A döntési folyamat és egyes szakaszai. Információ a döntési folyamatban.

Döntési probléma kiértékelése, optimum meghatározása. Többkritériumos döntési probléma (esettanulmány)
3. Döntési szituációk és jellemzõik

Cselekvési változatok, stratégiák kialakítása, értékelése, döntési kritériumok
4. Korlátozott racionalitás elmélete. A hasznosság szerepe a döntésnél

Az elvárt értékek modellje Példák döntési kritériumok alkalmazására. Kielégítõ döntések, igényszintek
5. Kreatív döntéshozatal

Hasznosság szerinti döntés, hasznossági függvény
6. Konfliktuselmélet. Konfliktusok szerepe, konfliktuskezelõ stratégiák

Játékelmélet a gyakorlatban.
7. Operációkutatás a döntés-elõkészítésben

Matematikai programozás gyakorlati vonatkozásai
8. A döntéselmélet alapvetõ irányzatai. A közgazdasági és az adminisztratív iskola

Lineáris programozás I.

9. A döntéselmélet alapvetõ irányzatai. A kiegészítõ és az optimális döntéselmélet. Objektív és korlátozott racionalitás.

Lineáris programozás II.
10. A döntéselmélet alapvetõ irányzatai. Normatív és leíró döntéselmélet felfogás. Döntéshozatal pszichológiája.

Hozzárendelési, szállítási, szétosztási feladatok
11. Csoportos döntések helye, szerepe. Csoportanatómia.

Csoportos döntési technikák. Döntéshozatal csoportosan
12. Projekt menedzsment, hálós modellek a döntési és irányítási rendszerben

Hálószerkesztés a gyakorlatban
13. Determinisztikus és sztochasztikus hálótervezési eljárások

Idõtervezés a hálótervezési eljárásoknál
14. Számítógépes módszerek a döntéselméletben
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Pótzh a 14. héten.
Elméletbõl és gyakorlatból külön-külön:
50% - 2
65% - 3
80% - 4
90% - 5
 
Kötelező irodalom: Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet Alinea kiadó, Budapest 2005
Enyedi Miklósné dr.: Bevezetés a döntéselméletbe Ligatura, Budapest, 1997.
Enyedi Miklósné dr.: Döntéselmélet BMF KGK 4014, Budapest,2005.

 
Egyéb segédletek: Esettanulmányok, feladatok