Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MLC Vállalkozásgazdaságtan
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A menedzseri tevékenység elsõdleges jellemzõinek, a döntéshozatalnak a támogatása, elméleti és gyakorlati segítése. A tantárgy keretében a hallgatók
megismerik a döntéselmélet elvi kérdéseit, részben érintik a döntési modelleket és módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zh az utolsó konzultáción.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A döntéselmélet tárgya, módszere, szerepe. A döntés fogalma és csoportosítása A probléma és a döntés kapcsolata. A probléma rendszerszemléletû közelítése. A döntési folyamat és egyes szakaszai. Információ a döntési folyamatban. Döntési szituációk és jellemzõik
2. Korlátozott racionalitás elmélete. A hasznosság szerepe a döntésnél. Konfliktuselmélet. Konfliktusok szerepe, konfliktuskezelõ stratégiák

3. Konfliktusok szerepe, konfliktuskezelõ stratégiák. Kreatív döntéshozatal
4. Operációkutatás a döntés-elõkészítésben. A döntéselmélet alapvetõ irányzatai. Csoportos döntések helye, szerepe. Csoportanatómia.
Projekt menedzsment, hálós modellek a döntési és irányítási rendszerben
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Elméletbõl és gyakorlatból külön-külön:
50% - 2
65% - 3
80% - 4
90% - 5
 
Kötelező irodalom: Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet Alinea Kiadó, Budapest, 2005
Enyedi Miklósné dr.: Döntéselmélet BMF KGK 4014, Budapest,2005.
Enyedi Miklósné dr.: Bevezetés a döntéselméletbe Ligatura, Budapest, 1997.
Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József szerkesztésében: Menedzsment mûszakiaknak Mûszaki Könyvkiadó 1994.