Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Dr. Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Elsõdlegesen a gazdasági alapképzésekben, továbbá a mûszaki menedzser tanulmányokat folytató – hallgatók figyelmét felkeltse, megértsék és
tisztában
legyenek a családi vállalkozások kettõs (család és vállalkozás) természetével. Célja, hogy az alaptárgyakhoz illeszkedve segítsen a hallgatónak
eligazodni
a vállalkozások világában, megfogalmazni vállalkozással kapcsolatos terveket, illetve ütköztetni az elméleti ismereteket és a gyakorlati
tapasztalatokat,
színesítse a gazdasági ismereteket és formálja a személyes értékrendet.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egyéni hallgatói kiselõadás összeállítása és megtartása (opcionális), Zárthelyi dolgozat megírása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, családi vállalkozás definíciók és jellemzõk, tulajdonságok, jelentõsége a hazai és a világgazdaságban.
2. Családi vállalkozás elméletek.
3. Vezetés, vállalkozás indítás, motivációk, vezetõi kompetenciák, vezetõi szerepek, vállalkozói és szervezeti értékek, etika
4. Elõadás: Fordulópontok, stratégia, erõforrások, innováció, versenyelõnyök, teljesítmény
5. Marketing, marketingkommunikáció, változásmenedzsment, finanszírozás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy a zárthelyi eredménye és egyénileg vállalható prezentáció átlaga.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévet lezáró évközi jegy az elméleti és az egyénileg vállalható prezetnáció átlaga. Az zárthelyin elért eredménynek legalább az 50%-ot el kell
érnie.
(0-
50% elégtelen; 51-62% elégséges; 63-75% közepes; 76-87% jó; 88-100% jeles). A hallgatói kiselõadás javíthatja az évközi jegyet. Javításra és
pótlásra
az aláíráspótló vizsgán van lehetõség. A ZH javításra és pótlásra az utolsó órán van lehetõség.
Javításra és pótlásra aláírás pótló vizsgán van lehetõség.
 
Kötelező irodalom: Tóth-Bordásné Dr. Marosi Ildikó (2014): Családi vállalkozások elmélete és gyakorlata. Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem, KGK
Ajánlott irodalom: Carlock, R. - Ward, J.L. (2006): A családi vállalkozások stratégiai tervezése. Helikon Kiadó, ISBN 963 227 010 X / HE 1090; továbbá a moodle-on és
az
interneten található, családi vállalkozásokkal kapcsolatos források.
Mandl, I. (2008): Overview of Family Business Relevant Issues. KMU Forshung Austria
Marosi, I. A családi szocializáció szerepe az Y generáció cél- és eszközértékeiben
TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 7:(1-2) pp. 251-258. (2015)
Marosi, I. Intergeneració menedzsment a családi vállalkozásoknál In: Bencsik Andrea A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. 320 p.
Budapest:
Akadémiai Kiadó, 2015. pp. 294-303. (ISBN:978 963 05 9589 6)