Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Marosi Ildikó Oktatók: Dr. Bogáth Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Elsõdlegesen a gazdasági alapképzésekben, továbbá a mûszaki menedzser tanulmányokat folytató – hallgatók figyelmét felkeltse, megértsék és
tisztában
legyenek a családi vállalkozások kettõs (család és vállalkozás) természetével. Célja, hogy az alaptárgyakhoz illeszkedve segítsen a hallgatónak
eligazodni
a vállalkozások világában, megfogalmazni vállalkozással kapcsolatos terveket, illetve ütköztetni az elméleti ismereteket és a gyakorlati
tapasztalatokat,
színesítse a gazdasági ismereteket és formálja a személyes értékrendet.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egyéni hallgatói kiselõadás összeállítása és megtartása, aktív részvétel a szemináriumokon.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Bevezetés, családi vállalkozás definíciók és jellemzõk, tulajdonságok
Gyakorlat: Féléves követelmények ismertetése, hallgatói elõadás idõpontok kiadása
2. Elõadás: A családi vállalkozások jelentõsége a hazai és a világgazdaságban
Gyakorlat: esettanulmány
3. Elõadás: Családi vállalkozás elméletek I.
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
4. Elõadás: Családi vállalkozás elméletek II.
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
5. Elõadás: Vezetés, vállalkozás indítás, motivációk, vezetõi kompetenciák
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
6. Elõadás: Vezetõi szerepek, vállalkozói és szervezeti értékek, etika
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
7. Elõadás: Fordulópontok, stratégia
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
8. Elõadás: Stratégia és erõforrások
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
9. Elõadás: Stratégia és innováció
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
10. Elõadás: Versenyelõnyök, teljesítmény
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
11. Elõadás: Marketing, marketingkommunikáció
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
12. Elõadás: Változások menedzselése I.
Gyakorlat: Hallgatói kiselõadások, esettanulmány
13. Elõadás: Változások menedzselése II.
Gyakorlat: ZH írás, hallgatói kiselõadások
14. Elõadás: Családi vállalkozások finanszírozása
Gyakorlat: ZH javítás, pótlás, hallgatói kiselõadások, félév értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévet lezáró évközi jegy az elméleti és gyakorlati jegy átlaga. Az elméleti jegy a zárthelyin elért eredmény függvénye. (0-50% elégtelen; 51-62% elégséges; 63-75% közepes; 76-87% jó; 88-100% jeles). A gyakorlati jegy a hallgatói kiselõadás és a szemináriumi aktivitás alapján kerül elbírálásra. A ZH javításra és pótlásra az utolsó órán van lehetõség.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az évközi jegy az elméleti és gyakorlati jegy átlaga.
 
Kötelező irodalom: Tóth-Bordásné Dr. Marosi Ildikó (2014): Családi vállalkozások elmélete és gyakorlata. Elektronikus jegyzet, Óbudai Egyetem, KGK
Ajánlott irodalom: Carlock, R. - Ward, J.L. (2006): A családi vállalkozások stratégiai tervezése. Helikon Kiadó, ISBN 963 227 010 X / HE 1090; továbbá a moodle-on és
az
interneten található, családi vállalkozásokkal kapcsolatos források.
Mandl, I. (2008): Overview of Family Business Relevant Issues. KMU Forshung Austria
Marosi, I. A családi szocializáció szerepe az Y generáció cél- és eszközértékeiben
TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 7:(1-2) pp. 251-258. (2015)
Marosi, I. Intergeneració menedzsment a családi vállalkozásoknál In: Bencsik Andrea A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban. 320 p.
Budapest:
Akadémiai Kiadó, 2015. pp. 294-303. (ISBN:978 963 05 9589 6)
 
Egyéb segédletek: A családi vállalkozásokkal foglalkozó különbözõ internetes oldalak, pl.: http://www.pwc.com/gx/en/pwc-family-business-survey/index.jhtml ;
http://www.fbn-
i.org ; http://www.kpmgfamilybusiness.com/category/philanthropy/ ;