Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kárpáti-Daróczi Judit Oktatók: Dr. Kárpáti-Daróczi Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a vállalkozások fejlődését segítő és gátló tényezőket, képesek legyenek ezek elemzésére, meg
tudják érteni a vállalkozások helyzetét, felismerni a fejlesztési lehetőségeket makro-ökonómiai megközelítésben. A hallgatók a kurzus során
megismerik és elemzik a hazai innovációs gyakorlatokat. Felismerik az innovációt elősegítő és gátló mikor- és makrokörnyezeti lehetőségeket. A
hallgatók elemzési készségre tesznek szert, amelynek révén alkalmassá válnak az innováció menedzselésére a különböző méretű vállalkozásokban. A
kurzus során feldolgozásra kerülnek a startup és a vállalkozói inkubátor programok a magyar és az európai gyakorlatban. A hallgatók megismerik az
európai prioritások és az Új Nemzeti Fejlesztési Terv összhangját, az operatív programok és a Vidékfejlesztési Program kölcsönhatásait a
vállalkozásokra, valamint a vállalkozások innovációs aktivitására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egyéni hallgatói kiselőadás összeállítása és megtartása, csoportos munka és aktív részvétel a szemináriumokon. ZH eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Az innováció- és fejlesztéspolitika összefüggései, rendszerszemlélet

GY: A félév követelményeinek áttekintése
2. EA: Vállalkozások helyzetelemzése, vállalkozások fejlődését segítő- és gátló tényezők

GY: esettanulmány feldolgozása
3. EA: Az innováció makrokörnyezete

GY: esettanulmány feldolgozása
4. EA: Az innováció mikrokörnyezete

GY: esettanulmány feldolgozása
5. EA: Innováció menedzsment

GY: esettanulmány feldolgozása
6. EA: Innováció menedzsment

GY: esettanulmány feldolgozása
7. EA: Startupok

GY: hallgatói kiselőadások, esettanulmány
8. EA: Vállalkozói inkubátor programok az EU-ban

GY: hallgatói kiselőadások, esettanulmány
9. EA: Vállalkozói inkubátor programok Magyarországon

GY: hallgatói kiselőadások, esettanulmány
10. EA: Európai prioritások és az Új Nemzeti Fejlesztési Terv összhangja

GY:
11. EA: Európai prioritások és az Új Nemzeti Fejlesztési Terv összhangja

GY: hallgatói kiselőadások, esettanulmány
12. EA: Operatív programok és a Vidékfejlesztési Program kölcsönhatásai

GY: hallgatói kiselőadások, esettanulmány
13. EA: Operatív programok és a Vidékfejlesztési Program kölcsönhatásai

GY: ZH írás
14. EA: Összefoglalás, a félév témáinak áttekintése, súlypontjainak ismétlése

GY: ZH javítás, pótlás, a félév értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévet lezáró évvégi jegy egyrészt a beadott házi feladatokból és azok prezentálásából, másrészt az órai teljesítményből, harmadrészt az elméleti anyagból tett írásbeli vizsga alapján történik. A hallgatónak minden részfeladatból minimum 50%-os eredményt kell elérnie. A végső jegy kialakítása: 0-50% elégtelen, 51-63% elégséges, 64-76% közepes, 77-89% jó, 90-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Órai anyagok
Elek Gábor: Újraiparosodás Közép-Európában. Dialóg Campus Kiadó, 2017, ISBN 9786155376948
Európa 2020 - Az intelligens, fenntartható és inkluzív gazdaság stratégiája
Új Nemzeti Fejlesztési Terv, Vidékfejlesztési Program
Ajánlott irodalom: Kiss Éva (szerk): A hazai ipari parkok különböző dimenzióba. Dialóg Campus Kiadó, 2013, ISBN 9786155376009