Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Csatári András Oktatók: Dr. Csatári András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 6
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás, és amelyet
késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlõdése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrás. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség fogalma, a jogalanyok.
2. Az Alkotmány helye és szerepe a magyar jogrendszerben. A jogállamiság. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok. Az állami szervezetrendszer, a demokratikus hatalomgyakorlás alapelvei. Az államhatalmi szervek és feladataik. A
központi államigazgatási szervek, a bíróságok és az ügyészségek.
3. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony.
A tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése. A közös tulajdon és a használati jogok. A polgári jogi felelõsség..
4. A személyhez fûzõdõ jogok polgári jogi védelme.
A szellemi alkotások joga: szerzõi jogvédelem és iparjogvédelem.
5. A munkajog alapjai: a munkajogi jogviszony.A munkajogi jogviszony alanyai, létesí-tése, tartalma, megszünése, megszüntetése.A munkaügyi kapcsolatok rendszere.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Vizsga: írásbeli dolgozat, melynek idõtartama 90 perc. Szóbeli vizsgára nincs lehetõség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek. (Budapest, 2006.)
Ajánlott irodalom: dr. Petrik Ferenc: Az Ön ügyvédje (Budapest, 1994.)
dr. Szentmiklósi Péter: Ügyvéd a családban (Budapest, 1999.)