Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GVXSA1GBNE Számvitel alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy alapvető célja azon elemzési módszerek elsajátítása, amely révén a hallgatók képessé válnak a vállalkozás gazdálkodásának átfogó elemzésére
a beszámolók adatai, illetve más számviteli információk felhasználásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi jegy megszerzésének feltétele: Egy ZH min. 50%-os teljesítésű megírása, valamint kiadott elemzési feladat megoldása elektronikusan
elküldve
gombaszogi.ildikogk.uni-obuda.hu címre a 13.héten. Az előadások és a gyakorlati órák látogatása kötelező. Hiányzás esetén a kiadott
órai feladat beadása kötelező a következő gyakorlaton. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdasági elemzés célja, szükségessége és feladatai, az ok-okozat összefüggések feltárásának módszerei.
A tárgyi eszközökkel való gazdálkodás elemzése, a kiszámított mutatók értékelése, és az abból levonható következtetések.
2. A készletgazdálkodás elemzésének célja és módszerei, a levonható következtetések
A következtetések elemzésének célja és módszerei, a vevőminősítés szükségessége, szempontjai és gyakorlata, a kiszámított mutatók értékelése, következtetések
A humánerőforrásokkal való gazdálkodás elemzése
3. A termelés és áruforgalom elemzésének célja, módszerei, a kiszámított mutatók értékelése, következtetések
Az eredmény alakulására ható tényező elemzése, az egyes tényezők változásának hatása
A költségek alakulásának elemzési módszerei, az önköltségváltozás elemzése
A fedezeti költségszámítás módszere
4. ZH
A mérlegelemzés célja és módszerei, az elemzés alapján levonható következtetések
Az éves beszámoló elemzésének célja és módszerei, a számítható mutatók rendszere, az azokból levonható következtetések.
5. A cash flow kimutatás összeállítása, elemzése
PÓT ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zh elméleti kérdésekből áll, elérhető 30 pont, az aláíráshoz legalább 15 pontot kell szerezni.
Az aláírás pót a TVSZ szabályai szerint.
A vizsga számítási feladatok megoldása, elérhető 70 pont, minimum 50%-ot kell elérni.
A jegy a két rész együtteséből kerül kialakításra.
0-50: elégtelen
51-63: elégséges
64-75: közepes
76-87: jó
88-100: jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: dr. Bíró Tibor-Kreschalek Péter-Dr. Pusch József-Dr. Sztanó Imre: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése
Ajánlott irodalom: Kreschalek Péter-Bhumné Bán Erika: A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana I.
dr. Pusch József - dr. Sztanó Imre: A vállalati tevékenységek elemzésének módszertana II
 
Egyéb segédletek: órai feladatlapok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
MSZ EN ISO 9001:2015