Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Mérnök informatikus MSC;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Bujdosó László; Dr. habil. Szeghegyi Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Felkészíteni a hallgatókat a mérnöki munka legfontosabb menedzseri vonatkozásaira a globális piacgazdasági körülményei között, hogy az üzleti életben,
a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is helyt tudjanak állni munkahelyükön. A globális gazdaság kihívásainak való megfelelés
érdekében a tantárgy a stratégiai gondolkodásmód és a probléma megoldási készségek továbbfejlesztéséhez kíván hozzájárulni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele a 13. héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. Órákon való részvétel TVSZ szerint
Aláírás feltétele továbbá elemző házi dolgozat elkészítése az utolsó órára
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az ipari rendszerek menedzselésének általános elvei és alapfogalmai Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlődése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok
2. A döntéshozatal jellemzői, szintjei és technikái. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben Vezetői alkalmasság, vezetői készség. A vezetés funkciói. A vezetőkkel szemben megfogalmazott követelmények..
3. A fejlesztés és a működtetés pénzügyi, gazdasági elemzésének módszerei.
4. A vevői, illetve felhasználói igények felmérése.
5. A versenytársak potenciáljának összehasonlító elemzése
6. Stratégiai tervezés módszerei. Szervezeti célok
7. A jövő irányvonalainak megtervezése
8. A kapacitások rövid és hosszú távú tervezése
9. Motivációs elméletek. A vezetői ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetői munkában A vezetők és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák.
10. Minőségmenedzsment. Innováció menedzsment.
11. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment. Benchmarking.
12. Logisztikai menedzsment
13. Munkamódszerek és termelékenység.
14. Projektmenedzsment módszerek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendők. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhető el. A zárthelyi értékelése következőképpen alakul: a sikeres félévközi jegy érdemjegye:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetőség, az írásbeli dolgozatokra kapott érdemjegyek súlyozott átlaga adja a félévközi jegyet. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a 14. héten..
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Koltai T.:A termelésmenedzsment Typotex Kiadó,Budapest 2009
Dr. Kocsis József: Menedzsment műszakiaknak (Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2000).
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körű minőségmenedzsment, 2005.
Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó,Budapest, 2007
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelősnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.