Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Had- és biztonságtechnikai mérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGXKG1YBLE
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Alapvető közgazdasági ismeretek révén a gazdaság mozgástörvényeinek megismerése. A gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértése, a gazdasági
kérdésekben való eligazodás segítése. A tantárgy előkészíti és megalapozza az alkalmazott gazdaságtudományi tárgyak oktatását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az órákon való aktív részvétel elősegíti a félévi követelmények teljesítését. Az évközi jegy feltétele 1 db zárthelyi dolgozat megírása, a dolgozat
minimum 50%-os teljesítése. Pótlás a szorgalmi és vizsgaidőszakban lehetséges azon hallgatók számára, akik a dolgozatot nem írták meg, vagy nem
szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A piac és a piaci szereplők jellemzése. A kereslet és kínálat jellemzői. Ár- és jövedelemrugalmasság.
2. A fogyasztói magatartás elemzése. A fogyasztói preferenciarendszer és jellemzői. A hasznossági függvény. A közömbösségi görbe. A költségvetési egyenes.
3. Vállalat, vállalkozási formák. A termelés technikai-gazdasági összefüggései. A termelés költségei. A költségek csoportosítása, költségfüggvények. A profit fogalmának értelmezése.
4. A piactípusok jellemzői. Vállalati magatartás (optimális kibocsátás) tökéletes versenyhelyzetben, valamint monopol- és oligopol piac esetén. A termelési tényezők piacának jellemzői.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli. Pótlás a szorgalmi és vizsgaidőszakban lehetséges azon hallgatók számára, akik a dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik-Kocsir Ágnes: Közgazdaságtan mérnököknek Budapest, 2016, elektronikus jegyzet, ÓE
Ajánlott irodalom: P. A. Samuelson – W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan Akadémiai Kiadó, 2012.
Elek E-Tóth G. - Véghné dr. Vörös M.: Mikroökonómia Példatár, ÓE