Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2006/07/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Lehotai László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Elõsegíteni, hogy a végzett hallgatók a piacgazdaság körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett is
helyt tudjanak állni leendõ munkahelyükön. A tárgy segítséget nyújt a vezetõi munkakört is vállaló mérnököknek ahhoz, hogy megismerjék a vezetõkkel
szemben támasztott sokrétû feladatot, rendszerszemléletet, a különféle vezetési módszereket, technikákat, az emberi erõforrással való gazdálkodás
gyakorlati megoldásait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
3 esettanulmány leadása. A pótlás módja: A TVSZ-ben biztosított lehetõség szerint.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Rendszerelméleti ismeretek. Vezetõi rendszerszemlélet. Vállalatok mûködésének feltételei..
Költségtani alapismeretek. Értékelemzés. Termelésmenedzsment.
Gyártórendszerek létrehozása, üzemeltetése, fejlesztése. Minõség és megbízhatóság menedzsmentje. Innováció menedzsmentje.
2. Logisztikai rendszer menedzsmentje (beszerzés, készletezés, értékesítés). Vállalati szervezeti formák. Stratégiai célrendszer, akciók, tartalékok. Stratégia és az innováció, mint a túlélés, fennmaradás eszköze.
Vállalati helyzetkép, a vállalat belsõ képességei. Gazdasági mérlegelés és döntés. A statisztika és a számvitel szerepe az elemzésben és az értékelésben, illetve a vezetõi információs rendszerben.
A stratégiai tervezés jellemzõi. Kiemelt szempontok a vállalati stratégiában. Napjaink korszerû vezetési felfogásai.
3. Vezetõi tevékenység pszichológiai elemzése. Vezetés és kommunikáció. A vezetõ értékrendszere, attitûdjei, stílusa.
Vezetési funkciók. Vezetési módszerek. A vezetõ idõgazdálkodása. A szervezetek belsõ viszonyai. Szervezeti célok. A szervezet és az egyén kölcsönhatása. Munkaszervezet és kiscsoportok (teamek). Az emberi viselkedés és motiváció. A szervezet érdek-, és hatalmi viszonyai.
4. Vállalati szervezés fogalma, szükségszerûsége. Szervezet-kialakítás és szervezetfejlesztés. Új szervezeti megoldások.
Vállalati folyamatok újraszervezése (Business Process Reengineering, BPR), mint vezetõi feladat. Változások az emberi tényezõ kezelésében. Munkakör és az egyén kapcsolatának újradefiniálása.
Empowerment. Autonóm, önirányító munkacsoportok. A vezetés újszerû felfogásai.
Vezetõk kiválasztása, továbbképzése, értékelése. A világgazdaság kihívásának folyamatos figyelése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ - Dr. Lehotai László: Menedzsment alapjai BMF. 2001. (lemezen a hallgatók megkapják)
Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József: Menedzsment mûszakiaknak (MK. 2000)
William D. Hitt: A mestervezetõ (OMIK, 1998)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítása összhangban van a szak minõségi követelményeivel. A tantárgyfelelõs évente korszerûsíti a tantárgyi programot, karbantartja,
szükség szerint megújítja a gyakorlati foglalkozások demonstrációit, tesztjeit, az irodalomjegyzéket és a vizsgakérdéseket.