Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2006/07/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Bartos István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A szociológia alapfogalmainak, legfontosabb vizsgálódási témaköreinek, valamint a nemzetközi és magyar kutatási eredményeknek a megismertetése
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk látogatása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tematika és követelmények ismertetése. Bevezetés
A szociológia mint tudomány
A szociológia története
2. Társadalmi szerkezet és rétegzõdés
A társadalmi mobilitás
A népesedés fõ szociológiai problémái
3. A család
Életmód, mindennapi élet
Nemzetközi, nemzeti és etnikai csoportok
4. Nemzetközi konfliktusok, globalizáció, terrorizmus, vallási kérdés
Oktatás, nevelésügy és iskolarendszer
Egyenlõtlenség és szegénység
5. A deviáns viselkedés
A társadalmi változás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján két
esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén pótlás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, 2006, Osiris (a mûnek a tematikában megadott témákra vonatkozó fejezetei!)
Ajánlott irodalom: Angelusz Róbert [Szerk.]: A társadalmi rétegzõdés komponensei. Budapest, 2004, Új Mandátum
Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Budapest, 1987, Gondolat
Durkheim, Émile: A társadalmi munkamegosztásról. Budapest, 2001, Osiris
Weber, Max: Tanulmányok. Budapest, 1998, Osiris