Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Karlovitz János Tibor PhD Oktatók: Szűcs Diána;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók önmaguk alaposabb megismerése után a csoportok működését és belső dinamikáját vizsgálják. Áttekintik a vezetői szerepeket és funkciókat, a
hatalom forrásait és betekintést nyernek a motiváció folyamatába is. Kommunikációs, konfliktuskezelési és stressz menedzsment módszereket tanulnak,
valamint személyre szabott stratégiát dolgoznak ki az érzelmi munkát igénylő helyzetek kezelésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1. az órákon való aktív részvétel, csoportmunka
2. az első órán ismertetésre kerülő formai és tartalmi követelményeknek megfelelő reflexiónak a szucs.diana@kgk.uni-obuda.hu e-mail címre történő
eljuttatása 2020. május 12-ig
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kreativitást elősegíő technikák - szimulációs gyakorlatok
2. Csoportmunka - szimulációs gyakorlatok
3. Csoportmunka, döntési helyzetek - szimulációs gyakorlatok
4. Csoportmunka, döntési helyzetek, stratégiai feladatok - szimulációs gyakorlatok
5. Csoportmunka, döntési helyzetek, stratégiai feladatok - szimulációs gyakorlatok
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ szerinti órai jelenlét az aláírás feltétele;
Féléves megajánlott jegy: az aktív, együttműködő órai részvételből és a reflexióból
 
Kötelező irodalom: Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés, KJK Kerszöv, 2001
Ajánlott irodalom: Barabási Albert-László: A képlet, Libri Kiadó, 2018
Hámori Balázs: Érzelem-gazdaságtan, Kossuth Kiadó, 1998
Mérő László: Mindenki másképp egyforma, Tericum Kiadó, 2007