Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vezetés- szervezés elméleti és módszertani ismeretanyagára alapozva fontos, hogy a hallgatók megismerkedjenek az üzleti és nem üzleti szervezetek
környezeti változásokhoz való hosszú távú alkalmazkodásának kérdéseivel. A tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek a mai stratégiai
gondolkodás kialakulásának folyamatával, valamint a stratégiai vezetés koncepciójával, elemeivel.
A stratégiai vezetés elméletének, módszertanának, a szervezetek stratégiai viselkedésének megismerésén túlmenően gyakorlati példákon keresztül,
esettanulmányok feldolgozásával mélyíthetik el ez irányú ismereteiket. A korszerű stratégiai gondolkodás és stratégiai viselkedés nélkül sem az
üzleti, sem pedig más, nem üzleti szervezetek nem lehetnek hosszú távon életképesek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele at utolsó. konzultációs héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése és az otthon elkészítendő házi dolgozat
időbeni leadása (utolsó konzultáció napján)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A stratégiai menedzsment lényege. Stratégiai menedzsment a gyakorlatban A szervezetek változó környezetben. A belső erőforrások elemzése
(Órai gyakorlati feladat az témához)
2. Vágyaktól az érdekekig (tulajdonosok, érintettek). Versenyképesség. A stratégiai alternatívák (Órai gyakorlati feladat az témához)
3. Stratégiai üzleti egységek (SÜE/SBU=strategic business unit) és portfolió elemzések. Vállalati szintű fejlesztési stratégiák stratégiai döntés
(Órai gyakorlati feladat az témához)
4. A stratégiai célok rendszere A stratégiai megvalósítása A stratégiai változások végrehajtása Információrendszer stratégia, ZH írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH feladat megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendők. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek. A ZH és vizsgadolgozatban maximálisan 100 pont érhető el. A zárthelyi és vizsga értékelése következőképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetőség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Bartek-Lesi-Bartók-Czakó-Gáspár-Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó,
Budapest, 2007.
Herczeg János: Stratégiai menedzsment alapjai (oktatási segédlet)
Digitális tananyag és mintafeladat a moodle-ba
Ajánlott irodalom: Marosán György: Stratégiai menedzsment, Cédrus Kft.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelősnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.