Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az alapvető menedzser ismeretek és készségek elsajátítása. A vezetői személyiség fejlesztése, a vezetési és szervezési funkciók, eszközök és módszerek
megismerése. Az emberi kapcsolatok helyes kialakítása és felhasználása a vezetésben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer. Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlődése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok. Vezetői alkalmasság, vezetői készség. A vezetés funkciói. A vezetőkkel szemben megfogalmazott követelmények. A jövő irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés. Vezetési stílusok, vezetés jellemzői. Vezetési módszerek. A vezetői ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetői munkában. A vezetők és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetői tevékenység.
2. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben. A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minőségmenedzsment. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány. Vezetői továbbképzés. ZH írás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH és vizsga feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendők. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhető el. A zárthelyi értékelése következőképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetőség, igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Dr. Szüts István.-Dr. Bujdosó László:Menedzsment /Digitális tananyag , moodle-n hozzáférhető/
Dr. Kocsis József: Menedzsment műszakiaknak (Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2000)...
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körű minőségmenedzsment, 2005.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelősnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.