Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Bujdosó László;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Elősegíteni, hogy a végzett hallgatók a piacgazdasági körülményei között az üzleti élet, a vállalati verseny feltételeinek gyors változása mellett
is helyt tudjanak állni munkahelyükön. A tárgy segítséget nyújt a vezetői munkakört vállaló mérnököknek, menedzsereknek ahhoz, hogy megismerjék a
vezetőkkel szemben támasztott sokrétű feladatot, rendszerszemléletet, a különféle vezetési módszereket, technikákat, az emberi erőforrással való
gazdálkodás gyakorlati megoldásait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás megszerzésének feltétele a 7. és a 13. héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése. Órákon való részvétel TVSZ szerint
Aláírás feltétele továbbá elemző házi dolgozat, valamint saját CV elkészítése az utolsó órára
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A problémakezelés és a problémamegoldás a menedzsmentben. Rendszerelméleti alapok. A szervezet, mint célorientált rendszer.
2. Szociálpszichológiai és vezetéspszichológiai alapok. A tudományterület fejlődése. Klasszikus iskolák és modern irányzatok.
3. Vezetői alkalmasság, vezetői készség. A vezetés funkciói. A vezetőkkel szemben megfogalmazott követelmények.
4. A jövő irányvonalainak megtervezése. Szervezeti célok. Stratégiai tervezés.
5. Vezetési stílusok, vezetés jellemzői. Vezetési módszerek. A vezetői ösztönzés. A hatékony kommunikáció a vezetői munkában.
6. A vezetők és a beosztottak kapcsolatai. Szervezeti formák.
7. Motivációs elméletek. A döntés, mint vezetői tevékenység.
8. Döntési modellek. Csoportmódszerek és csoportos döntési technikák a vezetésben.
9. A menedzsment szakterületi eljárásai. Stratégiai menedzsment. Projektmenedzsment. Minőségmenedzsment.
10. Innováció menedzsment. Tudásmenedzsment. Információ menedzsment.
11. Benchmarking.
12. Az átalakító vezetés megalapozása. Folyamatos szervezetfejlesztés, változás és változtatás menedzsment.
13. A szervezés fogalma, értelmezése, tevékenységi területei és módszerei. Szervezéstudomány.
14. Vezetői továbbképzés. Humánmenedzsment.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A ZH és vizsga feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendők. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek. A ZH dolgozatban maximálisan 100 pont érhető el. A zárthelyi értékelése következőképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetőség, az írásbeli dolgozatokra kapott érdemjegyek súlyozott átlaga adja a félévközi jegyet. Igazolt hiányzás ill. sikertelen ZH esetén pót ZH a 14. héten.
 
Kötelező irodalom: Dr. Szüts István -Dr. Bujdosó László .:Menedzsment /Digitális tananyag , moodle-n hozzáférhető/
Dr. Kocsis József: Menedzsment műszakiaknak (Műszaki Könyvkiadó Budapest, 2000).
Ajánlott irodalom: I. J. De Toro – A. R. Tenner: Teljes körű minőségmenedzsment, 2005.
Marosán György: Bevezetés a stratégiai menedzsmentbe, 2005
Bartek - Lesi-Bartók- Czakó- Gáspár- Könczöl-Pecze: Vállalati stratégia, Alinea Kiadó, Budapest, 2007
IACOCCA Egy menedzser élete, Gondolat kiadó, Budapest,1988
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelősnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.