Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Tóthné Téglás Tünde;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzőbb
helyzeteiben a megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történő begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadásokon való rendszeres részvétel, 3 esettanulmány megírása és határidőre történő beadása,
2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A prezentáció témajavaslatait az előadáson közli az előadó.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az üzleti kommunikáció jellemzői, verseny-együttműködés-bizalom az üzleti életben
2. A kommunikáció verbális és non-verbális eszközei
3. A kommunikáció folyamata, jellemzői és az üzenet összetevői
4. Önismeret, emberismeret a kommunikációban
5. Információátadás nehézségei
6. A kommunikáció szereplői közti kapcsolat és a tranzakció-elemzés elmélete
7. A meggyőzés eszközei
8. A meghallgatás művészete, kérdezéstechnika
9. szünet
10. Az üzleti tárgyalás felépítése
11. Kommunikáció az állásinterjún
12. szünet
13. Vezető-beosztotti kapcsolatok, kommunikáció a munkahelyen
14. Kommunikációs képességek fejlesztése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
zárthelyi dolgozat sikeres megírása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
évközi jegy
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Friedmann, Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk, Általános kommunikációpszichológia. Háttér Kiadó, Budapest, 2012
Ajánlott irodalom: Fodor László - Kristó Edina: A hatékony kommunikáció alapjai, Noran Libro, Budapest, 2014.