Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Horváth Bálint;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlõdésének gazdaságtörténeti bemutatása, a
környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetõségeit és konkrét
esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való rendszeres részvétel. Kettõ beadandó esettanulmány.
1 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
Az eltartóképesség és a gazdaság lehetséges összefüggései / Meadows
A fenntartható fejlõdés alapelvei
2. A gazdasági növekedés és a környezeti minõség összefüggései
A környezeti Kuznets-görbék jellemzõi
3. A jólét elemzése, jóléti mutatók- Ökológiai lábnyom
A természeti erõforrások –A közjavak túlhasználata : „ a közlegelõk tragédiája”
All Gore: A kellemetlen igazság címû film megtekintése
4. Az újra nem termelhetõ természeti erõforrások- Megújuló erõforrások és optimális felhasználásuk- Nem kitermelhetõ természeti javak
5. A környezet monetáris értékelése – feladatok, elemzések
6. A környezetszennyezés gazdaságtana - Külsõ gazdasági hatások típusai
A környezetszennyezés két alaptípusa – Az externális hatások közgazdasági következménye - Pigou és Coase elméletének
környezetpolitikai aspektusai
7. Környezetpolitikai eszközök- Környezeti szabályozás, vállalati alkalmazkodás
8. A környezetvédelem szabályozásának eszközei: direkt és indirekt
szabályozó eszközök
9. Zárthelyi dolgozat
10. A vállalkozások környezeti kockázatai, környezetbarát termékek-
Az EU környezetpolitikája – A környezeti szabályozás vállalati támogatottsága
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Budapest, Aula Kiadó, 2007
ISBN 978-963-9698-25-3
Ajánlott irodalom: Szlávik János : Fenntarható gazdálkodás Complex Kiadó, 2013.
Szlávik János: Környezetgazdaságtan, Typotex Kiadó Budapest, 2007.