Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. Horváth Bálint;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a környezet és a gazdaság összefüggéseinek feltárása, a környezeti gondolkodás fejlõdésének gazdaságtörténeti bemutatása, a
környezetgazdaságtan eszközrendszerének ismertetése. A hallgatók megismerhetik a környezeti problémák okait, a megoldás lehetõségeit és konkrét
esettanulmányok segítségével a hazai, európai és nemzetközi gyakorlatot.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon történõ rendszeres részvétel.
Kettõ beadandó esettanulmány, 1 prezentáció megtartása, 1 zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés- A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
A Föld eltartó képessége és a gazdaság lehetséges kapcsolatainak
modellezése / Meadows / - A fenntartható fejlõdés elvei
2. A gazdasági növekedés és a környezeti minõség kapcsolata-
A gazdasági növekedéshez kapcsolt optimizmus elméleti gyökerei –
A környezeti Kuznets- görbék ismertetése, elemzése
A jólét elemzése, jóléti mutatók- A jövedelemelosztás
egyenetlenségének jellemzése – A humán fejlõdés mérése

3. Az ökológiai lábnyom számítása- A biokapacitás – Ökológiai deficit és túlfutás
Üzemlátogatás- elõzetes egyeztetés alapján
4. A természeti erõforrások- A közjavak túlhasználata, „ a közlegelõ
tragédiája”- Az újra nem termelhetõ természeti erõforrások-
Megújuló erõforrások és optimális felhasználásuk – Nem
kitermelhetõ természeti erõforrások
5. A környezet monetáris értékelése: Az élvezeti ár módszer,
Feltételes értékelés, Az utazási költség módszer
6. A monetáris értékelés – A növény és állatok eszmei értéke
A környezetszennyezés gazdaságtana- A külsõ gazdasági hatások
típusai – A környezetszennyezés két alaptípusa- Az externális
hatások közgazdasági következményei
7. Az externália optimális nagysága- Az externáliák kezelése a
közgazdasági elméletben – A Pigou- féle adó nagysága
8. Pigou és Coase elméletének környezetpolitikai összefüggései-
Környezetpolitikai eszközök ( adók és mennyiségi szabályozás ) közötti választás
9. Direkt és indirekt eszközök alkalmazásainak esetei- Az infláció és
árrugalmasság kérdése a zöld adóknál
Zárthelyi dolgozat
10. Környezetvédelmi jogesetek megbeszélése
A környezetvédelem szabályozásának eszközei
A vállalkozások környezeti kockázatai - EU környezetpolitikája
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, Budapest, Aula Kiadó, 2007
ISBN 978-963-9698-25-3