Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A kereskedelmi, illetve a szervezeti piacokra jellemző folyamatok megismerése, a kereskedelmi marketingspecifikumok elsajátítása az elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazása, amelynek alapján a hallgatók önállóan is képesek marketingstratégia alkotására a kereskedelem különböző területein. A tantárgy
szintetizáló jellegű, alapvető célja a kereskedelmi és marketing folyamatok összefüggéseire.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A tantárgy teljesítésének feltétele csoportos házi dolgozat benyújtása és prezentációja, amely az érdemjegybe 30%-os súllyal számít.
- A zárhelyi dolgozat a jegy 30%-át képezi. A tantárgy teljesítésének feltétele a zárthelyi dolgozat legalább 51%-os teljesítése.
- Az órai munka az érdemjegy további 10%-a.
- - Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező.
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Kereskedelem a gazdaságban, a szervezeti piac
2. A kereskedelmi fejlõdés elméletei;
A kereskedelmi formák, többcsatornás kiskereskedelem
3. Kooperáció a csatornában, franchise rendszerek, kapcsolathálók;

4. Választékpolitika
5. Választékterv, kategóriamenedzsment, merchandising
6. Visual merchandising, bolti atmoszféra
7. Árstratégia, speciális árképzési formák
8. Kiskereskedelmi kommunikáció
9. Eladáshelyi kommunikáció, outstore/onstore/instore marketing
10. Kiskereskedelmi szolgáltatások, minőségmérés
11. Telephelyválasztás, modellezés
12. Kiskereskedelmi stratégia, kiskereskedelmi-mix – szintetizálás, átfogó modell
13. Ajánlatok készítése és értékelése
14. Újabb kutatási eredmények a kiskereskedelemben
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az aláírás feltétele az előadások és a szemináriumok órarend szerinti látogatása. A hiányzások száma nem haladhatja meg a TVSZ-ben rögzített 30 százalékot.
A zárthelyi dolgozat megírására a 7. vagy a 8. héten kerül sor, amely a szemeszter utolsó óráján, illetve a TVSZ szerint a vizsgaidőszak első tíz munkanapján pótolható. Az évközi feladatok pótlására nincs lehetőség
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, melyet legalább 50%-ban teljesíteni szükséges, az érdemjegybe 30 %-os súllyal számít bele.
Érdemjegy:
0-50 elégtelen
51-62 elégséges
63-74 közepes
75-86 jó
87-100 jeles
 
Kötelező irodalom: Agárdi Irma: Kereskedelmi marketing és menedzsment, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010.
Ajánlott irodalom: Törőcsik Mária: Kereskedelmi marketing, KJK, Budapest, 1998.
Ford, David: Business marketing, KJK – KERSZÖV, Budapest, 2003.
Kelemen-Erdős Anikó: A kiskereskedelmi versenyelőny eszközrendszere. Az élelmiszer-kiskereskedelem példája. Vezetéstudomány, 48 (12). pp. 50-60.,
2017.
Kelemen-Erdős Anikó: Listázási döntések a napi fogyasztási cikkek kiskereskedelmében, Verseny és szabályozás, Verseny és szabályozás, MTA KRTK
Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2018.