Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ ismeretanyag elsajátítása, amely a jogi alapismeretekre építve megismerteti a hallgatókat a polgári jog fõbb területeivel, különös
tekintettel a kereskedelmi jog területére vonatkozó alapvetõ szabályokkal, amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazhatnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tematika szerinti elõadásokon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1 hét ( 3 óra), A polgári jog (kereskedelmi jog) kialakulása, fejlõdése. A társasági jog Magyarországon. A társasági jog jogági kapcsolatai.
A társasági jog alapelvei.
A gazdasági társaságok alapítása, nyilvántartásba vétele. A non-profit gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok.
A gazdasági társaságok szervezetére, vezetõ tisztségviselõire vonatkozó szabályok, a társaság képviselete. A gazdasági társaságok mûködése: határozatok felülvizsgálata, tag kizárása, kisebbségi jogok.
2. 2. hét (3 óra), A gazdasági társaságok jogutód nélküli megszûnése. Végelszámolás és felszámolási eljárás.
A gazdasági társaságok jogutódlással való megszûnése. Átalakulás, egyesülés (össze- és beolvadás), szétválás (ki- és különválás).
3. 3. hét ( 3 óra), Ptk. 6. könyv Kötelmi jog, kötelem, szerzõdés. Adásvétel, vállalkozási típusú szerzõdések, megbízási típusú szerzõdések.
4. 4. hét (3 óra), Felelõsség, fogyasztóvédelem. Zárthelyi dolgozat.
5. 5. hét (3 óra), Pótzárthelyi dolgozat.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
írásbeli vizsga, melyre 60 perc áll rendelkezésre
A zárthelyi dolgozatok pótlása a szorgalmi idõszak 14. hetében ,valamint a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapján lehetséges aláíráspótló vizsga formájában azon hallgatók számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás szerk.: Gazdasági társaságok-Cégtörvény, HVG-ORAC Kiadó, 2014.
1991. évi XLIX. törvény a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl (3. könyv, 6. könyv)
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról