Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Olyan alapvető jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetővé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és
amelyet későbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az alkotmány-, polgári jogra).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációk órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A jog kialakulása, fejlődése, társadalmi szerepe. Állam és jog. A jog fogalma, a jogrendszer és a jogágak, a jogforrás. A jogszabály fogalma, felépítése. A jogszabályok hierarchiája. A jogszabály érvényessége és hatályossága. A jogképesség fogalma, a jogalanyok.
2. Az Alkotmány helye és szerepe a magyar jogrendszerben. A jogállamiság. Az Alkotmány által szabályozott társadalmi viszonyok. Az állami szervezetrendszer, a demokratikus hatalomgyakorlás alapelvei. Az államhatalmi szervek és feladataik. Az Országgyűlés. A hatalomgyakorlás helyi szintje: az önkormányzati képviselő-testületek.
3. Az államigazgatási szervek rendszere (kormány, országos hatáskörű szervek) feladatai és működésük. Az államigazgatási eljárás. Az igazságszolgáltatás szervei és az ügyészségek. A sajátos feladatokat ellátó állami szervek (Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék).
4. A polgári jog szabályozási tárgya, alapelvei. A polgári jogi jogviszony. A tulajdonjogi jogviszony, a tulajdonjog megszerzése, a közös tulajdon és a használati jogok.
A szerződéses jogviszony. A szerződésekre vonatkozó általános szabályok .
A polgári jogi felelősség.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsga: írásbeli dolgozat, melynek időtartama 60 perc. A vizsgafeladatok az előadás témáira épülnek. Szóbeli vizsgára nincs lehetőség, a vizsgadolgozatra kapott érdemjegy maga a vizsgajegy.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog (Typotex 2008.)
Ajánlott irodalom: dr. Vass György: Jogi ismeretek (KOTK. 2006.)