Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Vass György;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG0SAND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A jog és az állam fogalmának megismerése, a magyar jogrendszerrõl használható ismeretek megszerzése, mely alkalmassá teszi a hallgatókat arra,
hogy jogalkalmazó állampolgárként jogi ügyleteikben, szerzõdéses jogviszonyaikban, valamint a gazdasági életben alapvetõ jogi ismeretekkel
rendelkezzenek, illetve átlássák a Magyar Köztársaság jogalkotási, jogalkalmazási rendszerét, megismerjék az Alaptörvényt és a kiemelt
fontosságú, alapvető jogviszonyokat szabályozó normákat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tematika szerinti elõadásokon való részvétel, 12 hét dolgozat, 14. hét pót dolgozat.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az állam –és jogtudomány rendszere, a jogrendszer tagozódása
2. Jogalkalmazás. Jogviszony, jogi tények, jogszabály.
3. Jogérvényesülés. Jogtétel, jogszabály, közzététel.
4. Jogi normák fajtái. Jogi norma érvényessége, kötelezõ ereje. Jogi norma (teljes magatartási szabály)
5. Jogforrási rendszer sajátosságai. Jogképzõdés. Jogalkotás-jogforrás. A jog fogalma.
6. Államszerkezet, államszervezet, az állam sajátosságai.
7. Az állam és a társadalmi-gazdasági környezet kapcsolata. Állami szervek rendszere.
8. Az állam rendeltetése. Az állam sajátosságai. A modern állam kialakulása. Alaptörvény. Jogalkotási törvény.
9. A polgári jog a magyar jogban, a gazdasági társaságok joga, cégjogi alapok.
10. A magyar büntetõjog alapjai.
11. Munkajogi alapok.
12. Közigazgatási eljárás alapjai.
13. Magyarország helyi önkormányzati rendszere.
14. Családjog, gyermekvédelem, mediáció.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli dolgozat, melyre 60 perc áll rendelkezésre
 
Kötelező irodalom: Szilágyi Péter: Jogi Alaptan, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2011 (Osiris Kiadó, 2006)
Ajánlott irodalom: Tóth Mihály: Az Ószövetségtõl a Pink Floydig (jogesetek), Dialóg Campus Kiadó, 2005