Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Molnár Máté Oktatók: Dr. Molnár Máté;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja a modern világgazdasági rendszer kialakulásának, a nemzetközi gazdaság fejlődési tendenciáinak bemutatása, elsősorban a XIX. és
a XX. század időszakára koncentrálva. Foglalkozik a tőkés világgazdaság centrum-periféria viszonyainak változásával, s felvázolja a jelenkori
világgazdaság erőviszonyait és a kialakulásához vezető utat.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az konzultációk látogatása kötelezõ feltétele az aláírás megszerzésének. Hiányzás nem lehetséges.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés. A preindusztriális gazdaság jellemzõi
A modern gazdasági növekedés ciklusai
A modern világgazdasági rendszer gyökerei a „hosszú XVI. század”-ban”

2. Az ipari forradalom Angliában
Az ipari forradalom gazdasági és társadalmi következményei
A nemzetközi kereskedelem fellendülése a XIX. században

3. Az ipari forradalom kiterjedése: Németország gazdasági fejlõdése
Az ipari forradalom követõi: Franciaország, Hollandia, Japán
Az agrárgazdaság helyzete a századfordulón
4. Az 1929-1933 közötti gazdasági világválság
A nemzetközi gazdaság fejlõdése a II. világháború után
Az 1973. évi olajválság és a világgazdasági adaptáció mechanizmusai
5. Demográfiai viszonyok a XIX-XX. században
Az állami beavatkozás kérdése és a „jóléti állam” a XX-XXI. század fordulóján
Az életszínvonal és a foglalkozási szerkezet alakulása a XX. század 2. felében
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgajegy kialakításának módja: írásbeli vizsga, melynek során az elõadásokon elhangzott tananyag és a kötelezõ szakirodalom alapján két
esszékérdésre kell válaszolni, a megadott tematikából. Sikertelen vizsga esetén javítás a TVSZ szerint, egy alkalommal lehetséges.
 
Kötelező irodalom: Diederiks H. A. et alii: Nyugat-európai gazdaság- és társadalomtörténet. Bp., 1995, Osiris. 193-333. o.
Ajánlott irodalom: Cameron, Rondo: A világgazdaság rövid története a kõkorszaktól napjainkig. Bp., 1994, Maecenas
Ciepelewski, J. et alii: A világ gazdaságtörténete a kapitalizmus kialakulásától 1980-ig. Budapest, 1985, Kossuth
Mokyr, Joel: A gazdaság gépezete (Technológiai kreativitás és gazdasági haladás). Budapest, 2004, Nemzeti Tankönyvkiadó
Wallerstein, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Budapest, 1983, Gondolat