Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTJO11KND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvető jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetővé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és
amelyet későbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadások órarend szerinti látogatása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak: jog, jogi norma, a jogrendszer és felosztása, jogviszony, jogképesség, jogalkalmazás.
2. A gazdasági jog, mint jogterület: megjelenése, elkülönülése más jogterületektõl, jogági kapcsolatai, a jogcsaládok, jellemzõi. A gazdasági jog megjelenése és fejlõdése Magyarországon.
3. A gazdasági élet szerzõdései: szerzõdésjog általános része, különös tekintettel a szerzõdéses mellékkötelezettségekre, a szerzõdés teljesítésére és a szerzõdésszegés eseteire. A polgári jogi felelõsség.
4. A gazdasági élet fõbb szerzõdései: tulajdonátruházási szerzõdések, eredmény- és használati kötelmek, ügyviteli szerzõdések.
5. A gazdasági élet fõbb szerzõdései: a koncesszió, lízing, faktoring, franchise, licencia.
Banki és biztosítási szerzõdések.
6. A szellemi alkotások joga: a szerzõi jogvédelem.
7. A szellemi alkotások joga: az iparjogvédelem és területei.
8. A gazdasági élet résztvevõi: az egyéni vállalkozás, a jogi személy és jellemzõi, az állam, mint a gazdasági élet alanya.
9. A gazdasági élet résztvevõi: a közhasznú (non-profit) szervezetek.
10. A gazdasági élet résztvevõi: a gazdasági társaságok. A gazdasági társaságok közös szabályai.
11. A gazdasági élet résztvevõi: a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok.
12. A gazdasági élet résztvevõi: a jogi személyiségû gazdasági társaságokra vonatkozó külön szabályok.
13. A gazdasági élet résztvevõi: a szövetkezet.
14. A piacgazdaság egyes jogintézményei: a fogyasztóvédelem, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalma.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga.
Elővizsga lehetősége a szorgalmi időszak utolsó hetében.
A vizsgafeladatok az előadások témáira épülnek.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog ( Typotex 2008.)
Ajánlott irodalom: Dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)
2006. évi IV. törvény. A gazdasági társaságokról.
2007. évi LXI. törvény. A cégeljárásról és a gazdasági társaságokról szóló törvény módosítása.
2006. évi X. törvény. A szövetkezetekrõl.