Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2018/19/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTJO11GND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 3 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Alapvető gazdasági jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetővé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás
és amelyet későbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az előadások órarend szerinti látogatása. Írásbeli zárthelyi dolgozatok: 1. ZH a szorgalmi időszak 8. hetében, 2. ZH: a szorgalmi időszak 12.
hetében, PÓT ZH: a szorgalmi időszak 14. hetében.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak: jog, jogi norma, a jogrendszer és felosztása, jogviszony, jogképesség, jogalkalmazás.
2. A gazdasági jog, mint jogterület: megjelenése, elkülönülése más jogterületektől, jogági kapcsolatai, a jogcsaládok, jellemzői. A gazdasági jog megjelenése és fejlődése Magyarországon. A gazdasági jog szabályozása.
3. A gazdasági élet szerződései: A szerződés általános szabályai I. (a szerződés megkötése, hatálya, az érvénytelenség, a teljesítés, a szerződésszegés, a megerősítés, a módosítás, megszüntetés). A polgári jogi felelősség.
4. A gazdasági élet főbb szerződései I.: adásvétel és csere, vállalkozási szerződés, megbízási típusú szerződések
5. A gazdasági élet főbb szerződései II.: használati szerződések, letéti szerződés
6. Közvetítői eljárás, gazdasági mediáció
7. A jogi személy általános szabályai; A gazdasági élet résztvevői I.: az egyéni vállalkozás, az állam, mint a gazdasági élet alanya.
8. 1. ZH.
9. A gazdasági élet résztvevői II.: a közhasznú (non-profit) szervezetek.
10. A gazdasági élet résztvevői III: a gazdasági társaságok. A gazdasági társaságok közös szabályai.
11. A gazdasági élet résztvevői IV.: Betéti társaság, Közkereseti társaság; A gazdasági élet résztvevői V.: Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság
12. 2. ZH
13. A gazdasági élet résztvevői VI.: a szövetkezet, az egyesülés
14. PÓT ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Írásbeli vizsga.
Elõvizsga lehetõsége a szorgalmi idõszak utolsó hetében.
A vizsgafeladatok az elõadások témáira épülnek.
A feladatsor teszt, fogalom meghatározó és esszé kérdéseket tartalmaz. A sikeres vizsga feltétele az 50%-os teljesítmény elérése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga.
 
Kötelező irodalom: Pázmándi Kinga-Pétervári Kinga-Sárközy Tamás-Verebics János: Üzleti jog –az új Polgári Törvénykönyv után, Typotex 2014, ISBN 978 963 279 385 6
2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvrõl
Ajánlott irodalom: Sárközy Tamás szerk.: Gazdasági társaságok-Cégtörvény, HVG-ORAC Kiadó, 2014.
Sárközy Tamás: Szervezetek státusjoga az új Ptk-ban. Társasági, egyesületi és alapítványi jog a Ptk. Harmadik Könyve alapján. 2013.
1991. évi XLIX. törvény a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról