Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők megismerése, a magyarázó, elemző elméletek elsajátítása, valamint gyakorlati
esettanulmányok, példák alapján az annak befolyásolására irányuló eszközök alkalmazása a kereskedelem különböző területein.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy zárthelyi dolgozat és a projektmunka legalább 50%-os teljesítése.
Az órai megjelenésre a TVSZ előírásai irányadók.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztói piac specifikumai
2. A vásárlási döntési folyamat
3. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi-kulturális tényezők
4. A referenciacsoport és a konformitás szerepe a vásárlási döntésben
5. Életstílus tényezők szerepe a vásárlási döntésben
6. Eltérő szerepek a háztartásban
7. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezők – percepció, Weber-törvény
8. Tanulás elméletek
9. Motivációs elméletek
10. Attitűd
11. Fogyasztói magatartás a kereskedelemben
12. Fogyasztói elégedettség, fogyasztóvédelem, etikai kérdések
13. Kutatási eredmények a fogyasztói magatartásban
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Zárthelyi dolgozat: 20%
Projektmunka prezentációja: 20%
Évközi feladatok: 10%
Vizsga: 50%
Az érdemjegy az alábbiak szerint kerül meghatározásra.
86-100%: jeles (5)
79-85%: jó (4)
68-78%: közepes (3)
51-67%: elégséges (2)
0-50%-ig: elégtelen (1)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Hofmeister-Tóth Á.: A fogyasztói magatartás alapjai, Akadémiai Kiadó, 2014.
Ajánlott irodalom: Fodor M.- Fürediné K. A.- Horváth. Á: Fogyasztói magatartás egyetemi tankönyv Gödöllő, 2011.
Törőcsik M.: Fogyasztói magatartás, Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai Kiadó, 2011.