Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kóczy Á. László Oktatók: Sütő Kinga;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 15
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az általános statisztikai ismeretekre építve a hallgatók képesek legyenek a fõbb gazdasági folyamatok elemzésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítéséhez szükséges az elõadásokon/gyakorlatokon tárgyalt, illetve kijelölt anyagok ismerete.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Statisztikai alapfogalmak: statisztika tárgya (szerepe), sokaság, ismérv, adat, csoportosítás, összehasonlítás, viszonyszámok, átlagok.
2. Mennyiségi és idõbeli ismérv szerinti elemzés: statisztikai sorok, grafikus ábrázolás, helyzetmutatók, szóródási mutatók, aszimmetria, koncentráció, idõsorok elemzése.
3. Mennyiségi és idõbeli ismérv szerinti elemzés: statisztikai sorok, grafikus ábrázolás, helyzetmutatók, szóródási mutatók, aszimmetria, koncentráció, idõsorok elemzése.
4. Egyszerû és csoportosító táblák elemzése, kombinációs táblák elemzése: asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció.
5. Egyszerû és csoportosító táblák elemzése, kombinációs táblák elemzése: asszociáció, vegyes kapcsolat, korreláció.
6. Összetett intenzitási viszonyszámok (fõátlagok) összehasonlítása: standardizálás, különbség- és hányadosfelbontás.
7. Érték- ár- és volumenindexek: egyedi és aggregát indexek, átlagformák, összefüggések az indexek között.
8. Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslõfüggvényekkel szemben támasztott követelmények, intervallumbecslés, konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, minta elemszámának meghatározása.
9. Mintavételi eljárások. Statisztikai becslések: becslõfüggvényekkel szemben támasztott követelmények, intervallumbecslés, konfidenciaintervallum rétegzett becslés esetén, minta elemszámának meghatározása.
10. Hipotézisvizsgálat: elkövethetõ hibák, egymintás próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra), kétmintás próbák (két sokaság várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás egyezõségére)
11. Hipotézisvizsgálat: elkövethetõ hibák, egymintás próbák (várható értékre, sokasági szórásra, arányszámra), kétmintás próbák (két sokaság várható értékének különbségére, két sokasági arányra, két sokasági szórás egyezõségére)
12. Kétváltozós korreláció- és regressziószámítás.
13. Többváltozós korreláció- és regressziószámítás.
14. Idõsorok összetevõinek vizsgálata: additív és multiplikatív komponensek, trendszámítás, szezonalitás, korrekciós tényezõk, véletlen tag, elõrejelzések.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A hallgató vizsgadolgozatot ír. A dolgozaton 50 pont szerezhetõ. A jegy kialakításának szempontjai a dolgozaton szerzett pontok alapján: 0-25 pont: elégtelen (1); 26-31 pont: elégséges (2); 32-37 pont: közepes (3); 38-43 pont: jó (4); 44-50 pont: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Általános statisztika I. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest, 1996
Általános statisztika II.(sz: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó 1997.
Ajánlott irodalom: Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest, 1997