Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin; Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
 
Előtanulmányi feltételek: nincs
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szakszeminárium a diplomadolgozatok elkészítésének elméleti és módszertani megalapo-zását szolgálja. Meghirdetésük ennek megfelelően a
diplomadolgozati témát kiadó tanszékekhez és a kidolgozandó témákhoz kapcsolódnak. A hallgatók felkészítése a diplomamunka készítésre. A
diplomadolgozat kkk szerinti tartalmi követelményeinek megfelelően a választható témakörök alapján a diplomadolgozat tartalmi elemeinek
megtervezése, egyeztetés a választott konzulenssel. Az egyes témákból feloldozandó magyar és idegen nyelvű szakirodalom alapján beszámoló írása,
egyéni téma kidolgozására felkészülés, irodalomfeldolgozás, vázlat elkészítése konzulensi segítséggel. Egyéni konzultáció és alkalmankénti csoportos
megbeszélések a témavezetővel egyeztetett időpontban (a félév elején és évközben).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A hallgató a saját választott diplomatémájából készít beadandót 6-12 oldal terjedelemben, amelyben összefoglalja a választott téma aktualitását, a
kutatási kérdést, a célkitűzéseket, az irodalmazás forráskörét, az irodalomkutatás keresőszavait, valamin az adatbázis építés tervezett módját, az
adatfeldolgozás tervezett módszerét.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Követelményrendszer ismertetése. Miben más a diplomadolgozat és a szakdolgozat (KKK)?
2. A dolgozat bírálat folyamata, szempontjai. A bírálatok vélemények kezelése.
3. A téma kijelölésének kritériumai (aktualitás, jelentőség). A kutatási terület lehatárolása.
4. A kutatási kérdés megfogalmazása. A kutatási célkitűzések meghatározása.
5. A szakirodalmi források gyűjtése (rendelkezésre álló adatbázisok, adatforrások). Elektronikus adatbázisok, könyvtárhasználat.
6. A szakirodalmi források feldolgozása (a kritikai forráselemzés, a vélemények ütköztetése, saját eredmények összevetése a szakirodalomban dokumentált eredményekkel).
7. A szakirodalmi források kezelése (hivatkozások szabályai).
8. A hipotézis állítása. A kutatási módszerek megválasztás szempontjai.
9. Kari Tudományos Diákköri Konferencia (részvétel és értekelés)
10. Az eredmények közreadásának gyakorlata. Az eredmények megfogalmazása.
11. A dolgozatszerkesztés szempontjai. A dolgozatok tartalmi és formai összefüggései, a dolgozat felépítése. A védés prezentációs anyagának szerkesztése.
12. Prezentálások
13. Prezentálások
14. Prezentálások
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az értékelés összetevői:
• Az egyéni feladat (esszé), a diploma témájával összehangban: 50 pont
• Két cikk kivonat, prezentáció, védés: 50 pont
"
 
Kötelező irodalom: A témaválasztástól függően kerül megadásra. (Cikkek (ScienceDirect adatbázisból kijelölt cikkek)) Elektronikus tananyag -előadások vázlata (ppt).
Ajánlott irodalom: Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna (2009): Hogyan írjunk...? 101 tanács (szak)dolgozatíróknak, Alinea Kiadó
Umberto Eco (2005): Hogyan írjunk szakdolgozatot. Kairosz Kiadó, Budapest . Online: http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/pefele/E-k%C3%B6nyvek/Eco
%20Hogyan%20%C3%ADrjunk%20szakdolgozatot.pdf.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000