Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Piricz Noémi;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a vállalati és üzleti tervezés, ezen belül is a stratégiai tervezés világába. A stratégiai tervezés
speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, a tárgy ezekből kíván keresztmetszeti képet és ismereteket nyújtani a résztvevőknek. A
tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek a napjainkra jellemző stratégiai gondolkodás kialakulásának folyamatával, illetve a stratégiai
vezetés elemeivel, célkitűzéseivel. A résztvevők esettanulmányok feldolgozásával és egyéb feladatok elkészítésével a gyakorlati üzleti életben
hasznosítható ismeretekkel gazdagodnak. A tantárgy kiemelkedő témakörei a stratégiai elemzés, versenystratégiák és a stratégiák megvalósításának
területei.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelező a gyakorlatokon (laboron) való részvétel.
Az aláírás feltétele az évközi prezentáción elérhető pontszám 50%-ának elérése.
Amennyiben a hallgató hiányzásai meghaladják a tárgy gyakorlati óraszámának 30%-át, a hallgató aláírást, illetve évközi jegyet nem kaphat.
(=„letiltva”).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elméleti bevezetés. Alapfogalmak
2. A makrokörnyezet és az iparág elemzése
3. A stratégiai elemzés, SWOT
4. A sikertényezők változása
5. A stratégia kialakítása
6. Vállalati kultúra és stratégia. A vállalati kultúrák nemzeti sajátosságai
7. Növekedési stratégiák
8. Versenystratégiák
9. Nemzetközi stratégiák
10. Prezentációk
11. Nagyvállalatok stratégiaalkotása
12. Kis- és középvállalatok stratégiaalkotása
13. Zh
14. Pót-zh, értékelés, összefoglalás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
40 %-ban a prezentáció alapján, 60 %-ban a ZH alapján.
Az előadóval személyesen egyeztetett témában (2-3 fős csoportokban) prezentáció készítése és előadása.
Az év végi érdemjegy a prezentációval és a zh-val megszerzett pontszám szerint a következőképpen alakul (maximális pontszám: 100):
51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévi feladatok teljesítése: A prezentáció 40 %, a ZH dolgozat 60 %-os súllyal szerepel
 
Kötelező irodalom: - Balaton – Tari (szerk): Stratégiai és üzleti tervezés. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014.
- Moodle-be feltöltött, vagy órán kiadott anyagok
Ajánlott irodalom: - Laszlo Bock: A Google-titok, Bookline, Budapest, 2015.
- Lee Iacocca, William Novak: Egy menedzser élete, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1988.
- Lee Iacocca, Catherine Whitney: Vezetőink, hol vagytok? Alinea Kiadó, Budapest, 2010.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000