Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdaságinformatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Tick Andrea Oktatók: Dr. habil. Tick Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Mintavételezési eljárások, kérdőívek tartalmi és formai követelményei, azok szerkesztése, online megoldások. Adattisztítási lehetőségek, az
adattisztítás utáni táblák elemzése, az adatgyűjtés eredményének értékelése; mind kvalitatív mind kvantitatív adatok vizsgálatát lehetővé tevő
informatikai rendszerek használata és szerepe (SPSS, SAS)
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félévközi jegy megszerzésének feltétele az 6. és a 12. héten írt zárthelyi dolgozat eredményes teljesítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Előadás: Mintavételi eljárások I.
Gyakorlat: Adattáblák szerkesztése, egy és többdimenziós táblák elemzése, grafikus megoldások, Bevezetés az SPSS programcsomag használatába, MS Excel adattábla kezelő – Pivot táblák lehetőségei
2. Előadás: Mintavételi eljárások II.
Gyakorlat: Bevezetés az SPSS programcsomagba. Kérdőívek importálása, adat ás változó nézet, adattípusok, skálák, nézetek – spv és syn létrehozása; Adatbázisból induló elemzés. Táblák és grafikonok készítése
3. Előadás: Statisztikai felmérések előkészítése, kérdőívek szerkesztése kvalitatív és kvantitatív kutatások számára, formai és tartalmi követelmények, Adattisztítási eljárások;
Gyakorlat: Leíró statisztikai elemzések SPSS programmal, Két ismérv kapcsolatának vizsgálata: asszociáció és vegyes kapcsolat, t-próbák és varianciaanalízis
4. Előadás: Statisztikai elemzések áttekintése, leíró statisztika és hipotézisvizsgálat infromatikai szemszögből
Gyakorlat: Két ismérv kapcsolatának vizsgálata: korreláció és regresszió lehetőségei
5. Előadás: Ismérvek kapcsolatának vizsgálata informatikai szemszögből
Gyakorlat: Idősor elemzés, szezonalitás, ciklikus és trend hatás,
6. ZH.1.
7. Előadás: A SAS programcsomag áttekintése
Gyakorlat: Help, és a SAS honlapok. Az Enterprise Guide modul áttekintése. Adattáblák létrehozása a SAS Enterprise Guide-ban. Alapok
8. Előadás: Esettanulmány I. a SAS programcsomag segítségével
Gyakorlat: Adattáblák módosítása. Megjelenítés, exportálás, web riportok, lekérdezések létrehozása, A SAS Enterprise Guide elemző eszközei, Statisztikai számítások az Enterprise Guide-dal, Analizálás és vizualizáció az Enterprise Guide modullal
9. Szünet
10. Előadás: Esettanulmány II. a SAS programcsomag segítségével
Gyakorlat: A SAS Studio lehetőségei és eszközei
11. Előadás: Bevezetés az adatbányászati lehetőségekbe;
Gyakorlat: Automatizált elemzés létrehozás a SAS Studio-ban, kódok létrehozása, írása és összefűzése
12. Előadás: SAS Miner esettanulmány: gyakori elemhalmazok (termék-együttállások) keresése asszociációs eljárásokkal. Keresztértékesítés, Döntési fák elemzése
Gyakorlat: Kvalitatív elemzések szoftveres támogatása
13. ZH 2.
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév során az ismeretek ellenőrzése 2 zárthelyi dolgozat alapján történik.
Az aláírás feltétele a gyakorlatokon való aktív részvétel, két megírt zárthelyi, az évközi feladatok határidőre történő elkészítése, illetve a házi feladat/órai munka teljesítése. Az aláírás további feltétele a minimum 20%-os összteljesítmény elérése. A gyakorlatok esetén 2 hiányzásnál több esetén nem kap aláírást a hallgató. A hiányzások további mértékét a TVSZ szabályozza.
Az évközi jegy megszerzésének feltétele az aláírás megszerzése, illetve az összevont 51%-os teljesítése.
A ZH feladatok megoldásának értékelése pontozással történik, részmegoldások is értékelendők. A feladatok elméleti és gyakorlati jellegűek.
A ZH dolgozatokban maximálisan 50-50 pont érhető el, melyből min. 20% az aláírás feltétele.
Két érvényes zh megírása: nem minősül érvényes zh-nak az üresen beadott, vagy 0 pontos zh, illetve csak aláírással ellátott zh. A 0 pontos zh aláíráspótló vizsga keretében javítható.

A zárthelyi és a sikeres félévközi jegy értékelése következőképpen alakul:
0 – 50 %: elégtelen (1);
51-62 %: elégséges (2);
63 – 74 %: közepes (3);
75 – 86 %: jó (4);
87 - 100 %: jeles (5).
Szóbeli beszámolóra nincs lehetőség. Igazolt hiányzás, ill. sikertelen ZH esetén egyszer lehet pótolni.(pót ZH a 14. héten.)
• A zárthelyik megírása során a gyakorlati részhez egy kézzel írt A4-es lap segédeszközként használható. Fénymásolat, füzet nem használható.
• A zárthelyi termébe okostelefon, bármilyen fényképezésre alkalmas eszköz bevitele TILOS!
• Amennyiben a hallgató bármilyen meg nem engedett segédeszközt használ, a félévet letiltással zárja, függetlenül az addig elért eredményétől.
A betegség vagy egyéb ok miatti zh-ról való távolmaradást a következő gyakorlaton (egy hét múlva) lehet igazolni a félév során egy alkalommal. A 2. zh esetében a gyakorlatvezetőt személyesen megkeresve lehet az igazolást bemutatni. Igazolt hiányzás esetén pót zh írható.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Jánosa A. Adatelemzés SPSS használatával, Computerbooks, Budapest, 2011
Jánosa A. Üzleti Intelligencia alkalmazások, Bevezetés az üzleti elemzésbe SAS megoldások használatával, Computerbooks, 2010
Moodle rendszerbe feltöltött előadás és labor anyagok
Ajánlott irodalom: Ron Cody (2011): SAS Statistics by Example. SAS Institute
Field, Andy & Miles, Jeremy (2010): Discovering Statistics using SAS. SAGE Publications Ltd.
Field, Andy (2013): Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications Ltd.
Edhlund, Bengt & McDougall, Allan (2016): Nvivo 11 Essentials
Bazeley, Pat & Jackson Kristi (2013): Qualitative Data Analysis with NVivo. SAGE Publications Ltd.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelősnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, időterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel, ugyanakkor a változó igényeknek is megfeleljen.