Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2010/11/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tananyag olyan napjainkban nélkülözhetetlen ismereteket kíván közvetíteni a hallgatók felé, melyek segítséget nyújtanak abban, hogy megismerjék a pénzügyi piacok mûködését, a pénzügyi piaci eszközök értékelését és értelmezését. A hallgatók elmélyíthetik ismereteiket a tõzsde mûködésérõl, az árfolyamok típusairól és mozgásáról, a tõzsdei indexekrõl, valamint betekintést nyernek az alapvetõ pénzügyi piaci eszközök árfolyam és hozamszámításaiba.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
 Az elõadásokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
 Két dolgozat minimum 50%-os teljesítése a 8. és a 13. héten.
 A 10. hétig elkészített, leadott és elfogadott házi dolgozat.
A beadandó házi dolgozat idõben történõ elkészítése és leadása nélkül az aláírás megtagadható!
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A pénzügyi közvetítõ rendszer fogalma, részei.
2. A pénzügyi piacok csoportosítása, a pénzpiac és a tõkepiac.
A tõzsde. A magyar tõkepiac
3. A tõzsde információ szolgáltatási szerepe, tõzsdeindexek.
4. Pénzügyi eszközök, az értékpapírok 1.: kötvények, állampapírok, részvények, befektetési alapok, befektetési jegyek.
5. Részvények árfolyamának elemzése: fundamentális és technikai elemzés.
6. Kötvények hozama és árfolyama
7. Részvények hozama és árfolyama.
8. ELSÕ ZÁRTHELYI DOLGOZAT
9. Tõke- és pénzpiaci ügyletek 1.: promt, termin és határidõs ügyletek.
10. Tõke- és pénzpiaci ügyletek 2.: opiciós és swap ügyletek.
11. Hozam és a kockázat fogalma, számszerûsítése
12. Opcióértékelés, árfolyamszámítás
13. MÁSODIK ZÁRTHELYI DOLGOZAT
14. PÓTZÁRTHELYI DOLGOZAT
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli
A házi dolgozat elkészítése, valamint a zárthelyi dolgozatok megírása a félév teljesítésének feltételei. A zárthelyi dolgozatok pótlása a 14. héten lehetséges azok számára, akik a kijelölt idõpontokban a dolgozatokat nem írták meg, vagy nem szerezték meg az elégséges jegyhez szükséges pontszámot. Azon hallgatók számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket, és/vagy nem készítették el a megadott idõpontra a házi dolgozatot, a pótlás nem engedélyezett, az aláírás megtagadásra kerül. Az aláírás megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum 50%-os teljesítése, valamint a házi dolgozat elkészítése.
 
Kötelező irodalom:  Bakonyi Zoltán – Dr. Décsy Jenõ – Lauf László – Tasnádi Márta: Tõke- és pénzpiacok, Perfekt Kiadó, 2004
Ajánlott irodalom:  Száz János: Hitel, pénz, tõke, KJK, 1991
 Fazakas Gergely – Gáspár Bencéné – Soós Renáta: Bevezetés a pénzügyi és a vállalati pénzügyi számításokba, Tanszék Kiadó Kft, 2003