Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kovácsné Bukucs Erzsébet Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatása során a számviteli információs rendszer egyes területeinek bemutatására az információs rendszer fejlesztési folyamatának
megismertetésére kerül sor. A tantárgy ismeretanyagával megteremthető a vállalati információs rendszerek felhasználói és fejlesztői között a hatékony
együttműködés.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félév során egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. A dolgozat szervezéstechnológiai feladatokat és teszt jellegű elméleti kérdéseket tartalmaz.
Aláírás feltétele: a dolgozat 50%-os teljesítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A számviteli információs rendszer fogalma, szintjei.
2. Információs rendszer fejlesztésének folyamata. Célkitűzés, helyzetfelmérés tevékenységei.
3. A meglévő rendszer értékelése. Az elemzés során használt technikák (folyamat ábrák, mátrixok)
4. Rendszertervezés folyamata (1) Kódrendszerek kialakítása, bizonylatok tervezése.
5. Rendszertervezés folyamata (2) Adatmodellezés, input output adat tervezés.
6. Elkészült rendszer bevezetése és értékelése.
7. A készlet rendszer tevékenységei. A számítógépes rendszer jellemzői.
8. A tárgyi eszköz rendszer tevékenységei. A számítógépes rendszer jellemzői.
9. A munkaerő rendszer tevékenységei. A számítógépes rendszer jellemzői.
10. A termelési rendszer tevékenységei. A számítógépes rendszer jellemzői.
11. A pénzügyi rendszer tevékenységei. A számítógépes rendszer jellemzői.
12. A főkönyvi rendszer tevékenységei. A számítógépes rendszer jellemzői.
13. Zárthelyi dolgozat.
14. Pótzárthelyi.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozat esettanulmányon alapuló rendszerszervezési feladatot tartalmaz.
Az érdemjegy kialakítása a zárthelyi dolgozat összpontszáma alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli
 
Kötelező irodalom: Elektronikus tananyag a moodle rendszerbe feltöltve.
dr. Paál Éva Számvitelszervezés módszertana MKVKOK 2014
Ajánlott irodalom: Kovácsné Bukucs Erzsébet Feladatgyűjtemény a számvitelszervezés módszertanához MKVKOK 2014
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Egyéni konzultációra az előadó és a gyakorlatvezető fogadóórájában van lehetőség. Igény szerint esetlegesen előre megbeszélt időpontban.