Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Dr. Nagy Viktor; Dr. Szilágyi Győző Attila;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A statisztika alapvető eszköztárának megismertetése, mutatók képzésének, számításának bemutatása, elemzési technikák elsajátítása. A gazdasági élet
különböző területeinek jellemzésére, elemzésére alkalmas módszerek, mutatószámok megismertetése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelező a gyakorlatok látogatása, az előadások látogatása ajánlott.
A hallgató egy zárthelyi dolgozatot ír a szorgalmi időszakban. A dolgozaton 50 pont szerezhető.
A gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben meghatározott mértéket (30%).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A magyar statisztika kialakulása, történetének rövid áttekintése.
A hivatalos statisztika intézményrendszere (ENSZ Statisztikai Divízió, Eurostat, A magyar statisztikai szolgálat).
2. Alapfogalmak: a statisztika; a sokaság és az ismérvek; statisztikai sorok és táblák; mérés, mérési skálák, adatpontosság; a számított középértékek: az átlagok; viszonyszámok.
3. A sokaság mennyiségi ismérv szerinti elemzése I.: gyakoriság, relatív gyakoriság; osztályközök; grafikus szemléltető ábrák; értékösszeg, relatív értékösszeg; kumulálás.
4. A sokaság mennyiségi ismérv szerinti elemzése II.: helyzetmutatók (átlag, módusz, medián, kvantilisek).
5. A sokaság mennyiségi ismérv szerinti elemzése III.: szóródási mutatók (terjedelem, átlagos eltérés, szórás, relatív szórás, átlagos különbség).
6. A sokaság mennyiségi ismérv szerinti elemzése IV.: alakmutatók (aszimmetria, csúcsosság); koncentráció (Lorenz-görbe, Herfindahl-Hirschman index); további grafikus ábrák (korfa, doboz ábra).
7. Időbeli ismérv szerinti egyszerű elemzések.
8. A sokaság több ismérv szerinti elemzése I.: egyszerű táblák elemzése; csoportosító táblák elemzése.
9. A sokaság több ismérv szerinti elemzése II.: kombinációs táblák elemzése: asszociáció.
10. A sokaság több ismérv szerinti elemzése III.: kombinációs táblák elemzése: vegyes kapcsolat.
11. A sokaság több ismérv szerinti elemzése IV.: kombinációs táblák elemzése: korreláció.
12. Összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása: különbségfelbontás.
13. Összetett intenzitási viszonyszámok összehasonlítása: hányadosfelbontás.
14. Indexszámítás: két időszak összehasonlítása (volumen, ár, érték; az indexek átlagformái); több időszak összehasonlítása; területi összehasonlítás; néhány fontos gyakorlati indexszám.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A hallgató az előadó illetve a tárgyfelelős oktató egyedi elbírálása alapján többletpontokat szerezhet, ha olyan TDK dolgozatot készít, mely az aktuális félévben kerül benyújtásra és előadásra, valamint hangsúlyosan a tárgy anyagáról vagy annak alkalmazásáról szól (illetve kapcsolódó témakörök). Ez a zárthelyi dolgozaton szerzett pontokhoz adódik. Ez alapján a következők szerint kerül kialakításra az évközi jegy:
0-25 : elégtelen (1)
26-31 : elégséges (2)
32-37: közepes (3)
38-43 : jó (4)
44-50 : jeles (5).
Az elégtelen eredmény (vagy meg nem írt dolgozat) egy alkalommal javítható (illetve pótolható). Ez a félév teljes anyagát tartalmazza, önállóan, egymagában kerül értékelésre, a fentebb leírt pontszámok szerint. Ezek után az érdemjegy a Neptun rendszerbe kerül.
A Neptun rendszerbe bekerült elégtelen évközi jegy egy alkalommal javítható, mely meghirdetett időpontra jelentkezni kell. Az érdemjegy kialakítása mint fentebb.

A számonkérések során csak kék színű toll, számológép (tehát pl. telefon és társai nem) és bejegyzésmentes képletgyűjtemény használható, melyet az oktató szúrópróbaszerűen ellenőriz.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Dr. Nagy Viktor (2017): Statisztika I. ÓE-KGK, Budapest (elektronikus formában a Moodle rendszerből letölthető könyv)
Ajánlott irodalom: Általános statisztika I. (szerk.: Korpás Attiláné) Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Molnár Máténé – Tóth Mártonné: Általános statisztika példatár I. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest
Hunyadi László – Mundruczó György – Vita László: Statisztika, Aula Kiadó, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika közgazdászoknak, KSH, Budapest
Hunyadi László – Vita László: Statisztika I. (Bologna-Tankönyvsorozat) Aula Kiadó
Ilyésné Molnár Emese - Lovasné Avató Judit: Statisztika feladatgyûjtemény I. Perfekt
Freedman - Pisani - Purves: Statisztika. Typotex
 
Egyéb segédletek: Zárthelyi dolgozatokra felkészítő példatár (ld. Moodle)