Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozások Számviteli törvény alapján előírt kötelezettségeinek áttekintése. A vállalati szintű szabályozás, a számviteli politika legfontosabb
pontjainak megismerése, valamint hatása a bizonylatolásra, gazdálkodásra.
A mérleghez kapcsolódó fogalmak, a mérlegsorokhoz kapcsolódó értékelési szabályok törvény szerinti változatai hatásának a megismerése, valamint a
jövedelemre gyakorolt hatásuk feltárása. Adóoptimalizálási lehetőségek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Félévközi jegy megszerzésének feltétele: Egy ZH min. 50%-os teljesítésű megírása. Az órák látogatása, vagy hiányzás esetén a kiadott órai feladat
beadása a 13. héten kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Számviteli politika
2. Immateriális javak és tárgyi eszközök fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
3. Befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
4. Vásárolt készletek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
5. Saját termelésű készletek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
6. A tervezett és a tényleges önköltséges elszámolás
7. Követelések, Pénzeszközök fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
8. Aktív-passzív időbeli elhatárolások, Saját tőke, Céltartalékok fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
9. Kötelezettségek fogalma, fajtái, állományváltozásainak eredményre gyakorolt hatása.
10. Vállalkozások adó és járulékterhei.
11. Mérleg összeállítás
12. Mérleg összeállítás
13. ZH
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tantervben előírt gyakorlatok és előadások órarend szerinti látogatása kötelező. A hiányzásokra a TVSZ előírásai érvényesek.
A félévközi jegy megszerzésének feltétele két félévközi dolgozat megfelelő szintű megírása (a dolgozatok összpontszámának minimuma 50%), valamint az előírt négy beadandó munka leadása.
Pótlás módja: a vizsgaidőszak első tíz munkanapján kijelölt vizsganapon.
A pótlás formája írásbeli dolgozat. Indokolt esetben kiegészül szóbeli vizsgával
A feladatok és elméleti kérdések megoldásának értékelése pontozással történik, amely alapján a félévközi jegy megállapításra kerül.
0-50%-ig elégtelen (1)
51-66%-ig elégséges (2)
67-78%-ig közepes (3)
79-90%-ig jó (4)
91-100%-ig jeles (5)
 
Kötelező irodalom: Számviteli törvény, elektronikus tananyag
Ajánlott irodalom: Adorján-Lukács-Róth-Veith: Számviteli esettanulmányok