Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2019/20/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Dr. Piricz Noémi;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése az Emberi erőforrás menedzsment (EEM) azon eszközeivel, rendszereivel és folyamataival, amelyekre
menedzserként szükségük lehet. További cél, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a megismert eszközök alkalmazásába. Valamint cél, hogy a hallgatók
EEM szemléletét a XXI. századi legújabb gondolatok mentén formáljuk
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Előadásra nem kötelező járni, de javasolt a részvétel.
Zh az utolsó konzultáción. A zh anyaga az előadásokon hangzik el, ill. a tankönyvben olvasható és tanulható meg.
A vizsgaidőszakban írásbeli vizsgával lehet a tárgyat teljesíteni.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés az emberi erőforrás menedzsmentről
Az emberi erőforrás menedzsment befolyásolói és mozgatórugói
2. Az emberi erőforrás menedzsment tervezési rendszere: stratégiák, tervezés, értékelés
3. Erőforrás-biztosítási rendszerek: toborzás, kiválasztás, beillesztés és leépítés
4. A foglalkoztatás aktuális jogi kérdései
5. Teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerek
ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az érdemjegy kialakításának módjai:

A) Megajánlott jegy kialakításának módja a félévi munka alapján (mivel a tárgy félévközi jegy-es):
- beadandó: max. 40% (részletek a Moodle-ban)
- 1 zh: max 60%
B) Írásbeli vizsgadolgozat a vizsgaidőszakban:
A vizsgadolgozatban tananyaga a Moodle-ben lesz elérhető

Az érdemjegyek kalkulációja mindkét esetben az összpontszám alapján:
0-50%-ig elégtelen (1)
51-64%-ig elégséges (2)
65-75%-ig közepes (3)
76-88%-ig jó (4)
89-100%-ig jeles (5)

A beadandó semmilyen formában nem pótolható.
A vizsgadolgozat módja: írásbeli.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga írásban
 
Kötelező irodalom: - Tananyag a Moodle-ban
- Karoliny Mártonné – Poór József (2010): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv - Rendszerek és alkalmazások. 5. átdolgozott kiadás, CompLex
Kiadó (A Kari Könyvtárban megtalálható)
Ajánlott irodalom: • Abraham Maslow: Elmélet az emberi motivációról
• Frederick Herzberg: Még egyszer: Miként motiválja alkalmazottait?
• Douglas McGregor: X-elmélet, Y-elmélet
• Csíkszentmihályi Mihály: Flow
• Daniel Pink: Motiváció 3.0, Ösztönzés másképp
 
Egyéb segédletek: lásd. Moodle